20th Dec 2017

Gwobr Clwb insport y Mis: Dance Blast

Mae Dance Blast sy’n cynnal y rhaglen ddawns DiverseAbility wedi derbyn gwobr Clwb y Mis insport am ei waith parhaus ar gynhwysiant ac am sicrhau safon insport Rhuban.             

 

Mae Dance Blast yn rhoi cyfle i aelodau anabl y gymuned gymryd rhan mewn gweithgareddau dawns mewn amgylchedd diogel a chreadigol. Mae’r clwb yn rhoi cyfleoedd i’r rhai fyddai’n hoffi datblygu eu sgiliau dawns a pherfformio. Mae gan Dance Blast bedwar grŵp DiverseAbility ac un ohonynt yw Cwmni Dawns Connected Sir Fynwy (MCDC), Cwmni Dawns cynhwysol a ffurfiwyd yn 2016. Yr hydref yma, dewisodd MCDC goreograffydd proffesiynol i helpu i greu darn o ddawns fel rhan o brosiect ‘Ignite’ ganddynt yn 2018 sydd wedi’i gyllido gan Gyngor y Celfyddydau.                    

 

Buom yn siarad â Kathy Young, arweinydd dawns yn Dance Blast, am eu hymwneud â phroses  insport. Dywedodd: “I ddechrau, rydyn ni’n ymwneud oherwydd y cyngor a’r gefnogaeth rydyn ni’n eu cael gan Mark Foster, Swyddog Datblygu Anabledd cefnogol a brwdfrydig gyda Chwaraeon Anabledd Cymru yn Sir Fynwy. Mae insport wedi cefnogi Dance Blast i sefydlu a datblygu grwpiau dawns DiverseAbility. Rydyn ni wedi cael cyngor, cefnogaeth a hyfforddiant a hefyd cymorth i ganfod cadeiriau olwyn chwaraeon ar gyfer y dawnswyr sydd eu hangen. Mae bod yn rhan o insport wedi helpu i sicrhau bod ein cyfranogwyr ni’n gallu dawnsio mewn amgylchedd diogel a hwyliog.”

 

Dywedodd Mark Foster, Swyddog Datblygu Anabledd gyda Chwaraeon Anabledd Cymru yn Sir Fynwy: “Yn ystod y 3 blynedd diwethaf, mae’r clwb wedi mynd o nerth i nerth, gan ddechrau’n wreiddiol fel dosbarth Dawns Anabledd yn y Fenni ar gyfer Oedolion gydag Anabledd Corfforol. Ar ôl llwyddiant y sesiwn yma, cwblhaodd yr hyfforddwyr a’r gwirfoddolwyr UK-DIT ac, ers hynny, maen nhw wedi dechrau cynnal dosbarthiadau yn Nhrefynwy, Cas-gwent a 2 ddosbarth pellach yn y Fenni. Maen nhw wedi cynnal 2 berfformiad anabledd blynyddol a hefyd wedi integreiddio eu perfformiadau gyda dawnswyr ag anabledd. Mae Dance Blast wedi mynd ati o ddifrif i sicrhau cynhwysiant ac maen nhw’n llysgenhadon gwych i raglen insport ac arloesi. Maen nhw wedi creu rhaglen arbennig o ddosbarthiadau dawns cynhwysol, penodol i anabledd sy’n seiliedig ar ffitrwydd a pherfformiad ac mae’n bleser cael gweithio gyda nhw.” 

 

Esboniodd Kathy bod hyfforddi arweinwyr y clwb mewn arferion cynhwysol yn hanfodol: “Mae ein hyfforddwyr dawns ni’n cael eu hyfforddi i gynnal dosbarth dawns i bawb ei fwynhau a chymryd rhan ynddo. Mae’n gyfle i aelodau’r grŵp gymryd rhan yn eu ffordd eu hunain, dim ots beth yw eu gallu. Mae hefyd yn galluogi aelodau’r grŵp i leisio eu barn am yr hyn mae’r clwb yn sefyll drosto a sut maen nhw eisiau datblygu. Mae gennym ni ddawnswyr gyda galluoedd amrywiol ac mae rhai eisiau perfformio a rhai ddim. Rydyn ni’n rheoli ein dosbarthiadau mewn ffordd sy’n darparu ar gyfer y gwahaniaethau yma, gan roi cefnogaeth ychwanegol yn ôl yr angen, a sicrhau bod y rhai sy’n rhoi cefnogaeth yn helpu aelodau’r clwb i ddefnyddio cymaint â phosib ar y clwb. Yn ein dosbarthiadau Danceability, rydyn ni’n creu coreograffi i ddawnsfeydd fel bod y dawnswyr yn cael mwynhau cymryd rhan yn y dosbarthiadau ond dewis peidio perfformio. Ond mae ein Cwmni Dawns yn cynnwys ymrwymiad i berfformio ac mae’r dosbarthiadau’n cael eu harwain mewn ffordd sy’n adlewyrchu’r ymrwymiad yma, gan roi’r gefnogaeth y mae arnyn nhw ei hangen i’r dawnswyr. Rydyn ni’n disgwyl yr un ymrwymiad gan ein prif gwmni dawns i ieuenctid, MYDC.”

 Yn y dyfodol, mae Dance Blast eisiau ymestyn ei ddarpariaeth i gynnwys grwpiau oedran iau ac ardal ranbarthol ehangach: “Ein gobaith ni, gyda chefnogaeth insport, yw gallu cynnig cyfleoedd i bobl anabl sy’n byw ledled Sir Fynwy i gymryd rhan mewn dawns; boed hynny er mwynhad pur o ddawns, i wella eu sgiliau dawnsio neu am fod ganddyn nhw uchelgais i berfformio. Mae sgiliau dawnswyr MCDC wedi gwella’n sylweddol ers eu perfformiad cyntaf nhw yn 2016. Rydyn ni’n gobeithio gweithio’n agos gydag insport i wella eu galluoedd dawns ymhellach, i roi mwy o gyfleoedd iddyn nhw berfformio ac i godi eu proffil nhw fel cwmni dawns sy’n perfformio.”

 

Dywedodd Michelle Daltry, Rheolwr Partneriaethau yn Chwaraeon Anabledd Cymru: “Mae clybiau arloesol a rhagweithiol fel Dance Blast yn arddangosfa bositif iawn o sut mae posib cyflwyno gweithgareddau cynhwysol. Mae’r clwb yma’n rhoi cyfle i bobl anabl ddatblygu eu sgiliau dawns ond, yn bwysicach efallai, mae hefyd yn datblygu hyder a sgiliau cymdeithasol y cyfranogwyr, ac yn gwella eu hiechyd a’u lles. Llongyfarchiadau i bawb cysylltiedig â’r clwb ar ennill gwobr Clwb y Mis insport y mis yma.”

 

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cymryd rhan gyda Dance Blast, ewch i’w gwefan nhw www.dance-blast.org/ neu cysylltwch â Kathy Young ar 07443 530127 neu e-bost kathydance-blast@hotmail.com 

 

Cwmni Dawns Connected Sir Fynwy (MCDC) 

Nos Lun 7.30 i 9pm Y Ganolfan Ddawns, Y Fenni (Cwmni perfformio)

 

DanceAbility

Nos Fawrth 6.30pm i 7.30pm, Y Ganolfan Ddawns, Y Fenni      

Dydd Iau 11.30am i 12.30, Y Ganolfan Ddawns, Y Fenni       

Nos Iau 7pm i 8pm, Canolfan Gymunedol Bulwark 

Back

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Twitter

RT @scarlets_rugby Inclusive Community Club is training today at Parc Y Scarlets Barn 1600-1730hrs so if you have a ch… https://t.co/ew5SqJEqBZ


RT Great to have @CyclingProjects deliver Adapted Cycling Leadership Training held at @ParcEirias today. A… https://t.co/wexGEoY0nU


RT What a night!!! Congratulations @Dunks_Scott for winning the first ever Athlete of the Year award! We are truly hon… https://t.co/7UNlfNgv64


RT Rain don't stop us on Saturday morning.. @CBluesCommunity disability rugby session.. with catch & pass,kicking tenn… https://t.co/378OpIe1rh


Cofrestru i dderbyn cylchlythyr