News

Canllawiau ac adnoddau ar gyfer Awdurdodau Lleol

Am insport – Datblygiad

Mae rhaglen insport – Datblygiad - yn rhan o brosiect insport ehangach, a’i nod yw cefnogi’r sectorau gweithgarwch corfforol, chwaraeon a hamdden sy’n cyflwyno’n gynhwysol i bobl anabl. Mae Chwaraeon Anabledd Cymru yn gwybod mai awdurdodau lleol sydd â’r ddealltwriaeth orau o gyflwyno lleol ac o ddemograffig y gymuned leol, ac yn y byd chwaraeon – mae hyn yn dechrau gydag adran Datblygu Chwaraeon yr ALl. Yr egwyddor sy’n sail i insport CRhC yw i ChAC ddatblygu Pecyn Adnoddau i gefnogi datblygiad meddwl, cynllunio, datblygu a chyflwyno cynhwysol gan bawb yn y tîm Datblygu Chwaraeon, fel eu bod yn cyflwyno ar draws y sbectrwm yn y pen draw i bobl anabl a heb anabledd, ar ba lefel bynnag y maent yn dymuno cymryd rhan neu gystadlu. Y bwriad yw sefydlu ac wedyn cefnogi newid diwylliannol o ran dulliau’r awdurdod lleol o weithio gyda phobl anabl, a chefnogi’r gwaith o ddatgan dealltwriaeth o ystyr cynnwys iddynt. Y canlyniad fydd ehangu cyfleoedd; cynyddu cyfranogiad; daw pobl anabl yn fwy gweithredol a chwarae mwy o ran (naill ai fel chwaraewyr, dyfarnwyr, swyddogion , hyfforddwyr neu wirfoddolwyr); a gyda’n gilydd byddwn yn cyflawni gweledigaeth y sector o genedl sydd wedi gwirioni ar chwaraeon am oes, ac sy’n cynnwys llawer o bencampwyr. 

 

Mae’r rhaglen yn cynnwys 4 safon gynnyddrannol (Rhuban, Efydd, Arian ac Aur) ac mae cyfres o amcanion wedi cael eu cyflawni yn erbyn y rhain. Ar lefel Rhuban, bydd yr awdurdod lleol yn cael Swyddog Achos i gefnogi’r tîm datblygu chwaraeon i gyflawni’r amcanion yn erbyn pob safon (a bydd hyn yn golygu mwy o waith partneriaeth ledled y Cyngor ar safonau lefel uwch); ac ar ddiwedd pob cam, bydd y CRhC yn cyflwyno ei siwrnai hyd yma i banel annibynnol.  Mae’r CRhC yn dangos y gefnogaeth i bob amcan drwy lanlwytho gwybodaeth a dogfennau perthnasol i borthol pwrpasol, ac mae cynnwys y cyflwyniad yn gwasanaethu wedyn i ddangos i ba raddau y mae athroniaethau cynnwys wedi cael eu hymgorffori ledled y sefydliad, a’r gwahaniaeth y mae gweithio tuag at gynnwys wedi ei wneud. 

Tiwtoriaid

Tiwtoriaid

Cyfweliadau tiwtor - Chwaraeon Anabledd Cymru

Twitter

📣 @Urdd would like your opinion and understanding of your experiences to plan future developments,and appreciate yo… https://t.co/v4CfHyibfC


📝 DSW need your help to improve physical activity for disabled people by sharing your experiences! @BethMunro19https://t.co/50CUdJJpIj


📣 The Welsh Sports Association for People with Learning Disability are seeking a consultant or consultancy to suppo… https://t.co/ZGMbyJr6ck


RT @Kieranjones____ is delighted to back in shot put action and takes inspiration from @AledDavies2012. @dsw_newshttps://t.co/FIa1ymkXOy