News

Canllawiau ac adnoddau ar gyfer Awdurdodau Lleol

Am insport – Datblygiad

Mae rhaglen insport – Datblygiad - yn rhan o brosiect insport ehangach, a’i nod yw cefnogi’r sectorau gweithgarwch corfforol, chwaraeon a hamdden sy’n cyflwyno’n gynhwysol i bobl anabl. Mae Chwaraeon Anabledd Cymru yn gwybod mai awdurdodau lleol sydd â’r ddealltwriaeth orau o gyflwyno lleol ac o ddemograffig y gymuned leol, ac yn y byd chwaraeon – mae hyn yn dechrau gydag adran Datblygu Chwaraeon yr ALl. Yr egwyddor sy’n sail i insport CRhC yw i ChAC ddatblygu Pecyn Adnoddau i gefnogi datblygiad meddwl, cynllunio, datblygu a chyflwyno cynhwysol gan bawb yn y tîm Datblygu Chwaraeon, fel eu bod yn cyflwyno ar draws y sbectrwm yn y pen draw i bobl anabl a heb anabledd, ar ba lefel bynnag y maent yn dymuno cymryd rhan neu gystadlu. Y bwriad yw sefydlu ac wedyn cefnogi newid diwylliannol o ran dulliau’r awdurdod lleol o weithio gyda phobl anabl, a chefnogi’r gwaith o ddatgan dealltwriaeth o ystyr cynnwys iddynt. Y canlyniad fydd ehangu cyfleoedd; cynyddu cyfranogiad; daw pobl anabl yn fwy gweithredol a chwarae mwy o ran (naill ai fel chwaraewyr, dyfarnwyr, swyddogion , hyfforddwyr neu wirfoddolwyr); a gyda’n gilydd byddwn yn cyflawni gweledigaeth y sector o genedl sydd wedi gwirioni ar chwaraeon am oes, ac sy’n cynnwys llawer o bencampwyr. 

 

Mae’r rhaglen yn cynnwys 4 safon gynnyddrannol (Rhuban, Efydd, Arian ac Aur) ac mae cyfres o amcanion wedi cael eu cyflawni yn erbyn y rhain. Ar lefel Rhuban, bydd yr awdurdod lleol yn cael Swyddog Achos i gefnogi’r tîm datblygu chwaraeon i gyflawni’r amcanion yn erbyn pob safon (a bydd hyn yn golygu mwy o waith partneriaeth ledled y Cyngor ar safonau lefel uwch); ac ar ddiwedd pob cam, bydd y CRhC yn cyflwyno ei siwrnai hyd yma i banel annibynnol.  Mae’r CRhC yn dangos y gefnogaeth i bob amcan drwy lanlwytho gwybodaeth a dogfennau perthnasol i borthol pwrpasol, ac mae cynnwys y cyflwyniad yn gwasanaethu wedyn i ddangos i ba raddau y mae athroniaethau cynnwys wedi cael eu hymgorffori ledled y sefydliad, a’r gwahaniaeth y mae gweithio tuag at gynnwys wedi ei wneud. 

Tiwtoriaid

Tiwtoriaid

Cyfweliadau tiwtor - Chwaraeon Anabledd Cymru

Twitter

RT We will update our webpage here as we find out more over the week. https://t.co/ZuLsuG5a3U Remember as of 6pm Fr… https://t.co/l8HE7TXXii


RT The First Minister has announced a circuit-breaker lockdown to take place between 23rd Oct - 9th Nov. We’ve got m… https://t.co/ZrRMAZlvbf


RT Mae Prif Weinidog Cymru wedi cyhoeddi cyfyngiadau clo cyflym sydd i’w gynnal rhwng 23/10/20 – 09/11/20. Mae gennym… https://t.co/RFQL045Y7N


RT Our National Para Performance Centre swimmers tell us about their best memories in Para Swimming. If you want to be… https://t.co/ZSn3lcsj7p