Clybiau

Logo Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Activ 8-2-16 WrecsamCysylltu â ni

T: 01978 297351

W: http://old.wrexham.gov.uk/english/leisure_tourism/sports_development/activ8/index.htm

Nod y cynllun yw cynyddu cyfranogiad hir dymor mewn gweithgarwch corfforol a chwaraeon drwy godi ymwybyddiaeth o fanteision ymarfer corff a ffordd iach o fyw ymysg pobl ifanc a’u teuluoedd.

Mae’r cynllun yn ceisio gwneud ymarfer corff yn fwy hygyrch a fforddiadwy i unigolion ac mae'n agored i bobl ifanc rhwng 8 ac 16 oed sydd ag anawsterau meddygol 'risg isel', neu anawsterau emosiynol neu iechyd meddwl. Nod y cynllun yw darparu cyfle i unrhyw berson ifanc sy’n cwympo i’r categori hwn gymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol a chwaraeon os credir y bydd gweithgarwch corfforol yn cael effaith gadarnhaol ar eu bywyd.

 

Mae’r cynllun ar agor i bobl ifanc rhwng 8 ac 16 oed sydd ag un o’r cyflyrau meddygol ‘risg isel’ canlynol a’u hanawsterau emosiynol ‘risg isel’:

  • Diabetes (wedi’i reoli)
  • Asthma
  • Gordewdra
  • Anhwylderau Bwyta
  • Anhwylder Obsesiynol Cymhellol
  • Anhwylder Diffyg Canolbwyntio A Gorfywiogrwydd (ADHD)
  • Iselder
  • Hunan-barch isel
  • Anhwylderau Gorbryder
  • Cyflyrau penodol sy’n effeithio Datblygiad Sgiliau Moto

Mae Partneriaid Atgyfeirio yn gweithio gyda’r person ifanc a’u rhiant / gwarcheidwad i gwblhau ‘ffurflen atgyfeirio’ yn manylu ar hanes meddygol, manylion personol a rheswm bras dros yr argymhelliad.

Mae’r manylion yma wedyn yn cael eu hanfon ymlaen at y Cydlynydd Yst8-i-16 a fydd yn trefnu’r camau perthnasol er mwyn sicrhau bod y person ifanc yn cael ei cyflwyno i Weithgareddau Corfforol a Chwaraeon sydd ar Amserlen Yst8-i-16.

 


Back

Swyddogion Datblygu

Swyddogion Datblygu

Chwaraeon Anabledd Cymru

Twitter

Congratulations 👏 https://t.co/MHkLIYL5ln


RT A knockout club at the heart of the community! 🥊 Our January Club of the Month award goes to the fantastic Pembrok… https://t.co/lifza62kDc


It is important that we all try our best to keep active during lockdown! On our YouTube channel you can find vario… https://t.co/RQJKbyf5J0


RT NEW TODAY ⚠️ We’ve made it easier to apply for a grant. Community clubs in need of emergency financial support 🔗… https://t.co/rv5pEzdMQ4