Clybiau

Logo Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Activ 8-2-16 WrecsamCysylltu â ni

T: 01978 297351

W: http://old.wrexham.gov.uk/english/leisure_tourism/sports_development/activ8/index.htm

Nod y cynllun yw cynyddu cyfranogiad hir dymor mewn gweithgarwch corfforol a chwaraeon drwy godi ymwybyddiaeth o fanteision ymarfer corff a ffordd iach o fyw ymysg pobl ifanc a’u teuluoedd.

Mae’r cynllun yn ceisio gwneud ymarfer corff yn fwy hygyrch a fforddiadwy i unigolion ac mae'n agored i bobl ifanc rhwng 8 ac 16 oed sydd ag anawsterau meddygol 'risg isel', neu anawsterau emosiynol neu iechyd meddwl. Nod y cynllun yw darparu cyfle i unrhyw berson ifanc sy’n cwympo i’r categori hwn gymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol a chwaraeon os credir y bydd gweithgarwch corfforol yn cael effaith gadarnhaol ar eu bywyd.

 

Mae’r cynllun ar agor i bobl ifanc rhwng 8 ac 16 oed sydd ag un o’r cyflyrau meddygol ‘risg isel’ canlynol a’u hanawsterau emosiynol ‘risg isel’:

  • Diabetes (wedi’i reoli)
  • Asthma
  • Gordewdra
  • Anhwylderau Bwyta
  • Anhwylder Obsesiynol Cymhellol
  • Anhwylder Diffyg Canolbwyntio A Gorfywiogrwydd (ADHD)
  • Iselder
  • Hunan-barch isel
  • Anhwylderau Gorbryder
  • Cyflyrau penodol sy’n effeithio Datblygiad Sgiliau Moto

Mae Partneriaid Atgyfeirio yn gweithio gyda’r person ifanc a’u rhiant / gwarcheidwad i gwblhau ‘ffurflen atgyfeirio’ yn manylu ar hanes meddygol, manylion personol a rheswm bras dros yr argymhelliad.

Mae’r manylion yma wedyn yn cael eu hanfon ymlaen at y Cydlynydd Yst8-i-16 a fydd yn trefnu’r camau perthnasol er mwyn sicrhau bod y person ifanc yn cael ei cyflwyno i Weithgareddau Corfforol a Chwaraeon sydd ar Amserlen Yst8-i-16.

 


Back

Swyddogion Datblygu

Swyddogion Datblygu

Chwaraeon Anabledd Cymru

Twitter

This year's Emerging Athlete of the Year was Deryn! Deryn is also the recipient of the Gareth John bursary! ⭐ Watc… https://t.co/RPF9YPU6aJ


RT 🇯🇵 🗻 Welsh Olympic and Paralympic hopefuls have been primed to expect a very different experience in Tokyo in 202… https://t.co/plKuYAkJwK


We wish we could relive our awards night - thank you all once more for making it a night to remember!🏆 WRU have do… https://t.co/ULNBKoMFTF


⛳ Another takeover – check out @disability_sport_wales on Instagram to see Wales Golf in action! ⛳ Meddiannu arall… https://t.co/Z7X7MOpVWd