Clybiau

Logo Chwaraeon Sir y Fflint

Active 8-16 - Sesiynau Sir y FflintCysylltu â ni

T: 01352 702481

Beth yw Active 8-16?

Mae'r rhaglen yn 'Fenter Atgyfeirio Chwaraeon a Gweithgarwch Corfforol' sydd ar gael i bobl ifanc. Y nod yw cynyddu cyfranogiad tymor hir mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol drwy godi ymwybyddiaeth o fanteision chwaraeon, gweithgarwch corfforol a ffordd o fyw iach i bobl ifanc a'u teuluoedd.

Beth ydym eisiau ei gyflawni gydag Active 8-16?

Byddem yn hoffi gweld pobl ifanc yn cael cyflwyniad diogel ac effeithiol i chwaraeon a gweithgarwch corfforol ac yn cael eu hannog i barhau i gymryd rhann y tu hwnt i'r cyfnod cyfeirio, gan alluogi cleientiaid i gymryd rheolaeth dros eu hiechyd a'u ffordd o fyw a mynd i'r afael â phroblemau.

Pwy sy'n cael ei gyfeirio at y rhaglen?

Mae'r rhaglen wedi'i hanelu at bobl ifanc 8-16 oed sy'n dioddef o anawsterau cymdeithasol, emosiynol a chorfforol. Gall y rhain gynnwys:

Diabetes (a reolir)

asthma

gordewdra

Anhwylderau Bwyta

Anhwylderau Gorfodaeth obsesiynol

Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd

Iselder / Pryder

Lefel isel o hyder / hunan-barch

anabledd dysgu

parlys yr ymennydd

Mae pobl ifanc yn cael eu cyfeirio at y rhaglen Active 8-16 drwy Broffesiynau Iechyd Plant. Mae'r rhain yn cynnwys:

ffisiotherapyddion

Dietegwyr Pediatrig

Therapyddion Galwedigaethol

Nyrsys Ysgol

seicolegwyr

Gweithwyr Cymdeithasol

paediatregwyr

Tîm Cefnogi Ymddygiad

Gweithwyr Ieuenctid

Gweithwyr Cefnogi

Bydd y person ifanc yn cael ei gyfeirio i dderbyn 10 sesiwn chwaraeon neu ymarfer corff "AM DDIM" dan oruchwyliaeth hyfforddwr profiadol a chymwys.

Bydd pob plentyn yn cael ei sgrinio gan weithwyr iechyd proffesiynol am ei addasrwydd i gymryd rhan yn Active 8-16.


Back

Swyddogion Datblygu

Swyddogion Datblygu

Chwaraeon Anabledd Cymru

Twitter

📣 @Urdd would like your opinion and understanding of your experiences to plan future developments,and appreciate yo… https://t.co/v4CfHyibfC


📝 DSW need your help to improve physical activity for disabled people by sharing your experiences! @BethMunro19https://t.co/50CUdJJpIj


📣 The Welsh Sports Association for People with Learning Disability are seeking a consultant or consultancy to suppo… https://t.co/ZGMbyJr6ck


RT @Kieranjones____ is delighted to back in shot put action and takes inspiration from @AledDavies2012. @dsw_newshttps://t.co/FIa1ymkXOy