23rd Dec 2016

Adolygiad o'r Flwyddyn: 2016

Mae’n anodd credu bron bod blwyddyn gyfan wedi mynd heibio ers i mi eistedd i lawr ddiwethaf i ysgrifennu fy adolygiad diwedd blwyddyn. Mae hon wedi bod yn flwyddyn fawr i chwaraeon yng Nghymru (fel pob blwyddyn!) a thu hwnt i Gemau Olympaidd a Pharalympaidd Rio, cawsom lwyddiant na fyddem wedi gallu ei ddychmygu mewn pêl droed yn Ewrop ac enillodd y rygbi 3 allan o 4 gornest ryngwladol yr hydref.

Fel arfer, rhagorodd Cymru mewn chwaraeon anabledd mewn cymaint o wahanol ffyrdd ac, wrth edrych yn ôl ar y flwyddyn, mae uchafbwyntiau mawr wedi bod o bob cornel o’n sefydliad.              

Cawsom ddechrau gwych i’r flwyddyn yn ein Noson Ddathlu wrth i ni adlewyrchu ar lwyddiant chwaraeon anabledd yng Nghymru yn 2015. Gyda chefnogaeth ein partneriaid a’n cyflenwyr, roedd y safon yn uchel iawn ar gyfer y digwyddiad yma ac edrychaf ymlaen yn fawr iawn at ein dathliad nesaf ym mis Ionawr.        

Roeddwn yn falch iawn yn gynharach yn ystod y flwyddyn o gael cyflwyno dyfarniad insport Efydd i  Newport Live, yn fy nhref enedigol. Uchafbwynt arall oedd cael cyflwyno hwn mewn ysgol leol sy’n cynnwys ateb cynhwysol yn y system addysg. Roedd amrywiaeth wych o chwaraeon yn cael eu cynnig yno, gan gynnwys saethyddiaeth, ond fe wnes i lwyddo i ymwrthod â’r demtasiwn i roi cynnig ar fy nghamp fy hun!

Mae insport yn pennu safon uchel ar gyfer clybiau a sefydliadau ledled Cymru i ddangos eu hymrwymiad nid yn unig i chwaraeon anabledd, ond i chwaraeon cynhwysol a gweithgarwch corfforol. Rydw i wir yn gobeithio, ymhen amser, y gall chwaraeon cynhwysol helpu i’n harwain ni at gymdeithas fwy cynhwysol. Ledled Cymru, mae’r 22 awdurdod lleol wedi ymrwymo yn awr i raglen insport, gydag 20 o Gyrff Rheoli Chwaraeon Cenedlaethol ar y siwrnai hefyd. Rydyn ni wedi gallu cyflwyno 3 dyfarniad insport Aur eleni hefyd a hoffwn longyfarch Brickfield Rangers (Wrecsam), Clwb Trampolinio Rebounders a Chlwb Trampolinio Twisters (Caerdydd) a Chlwb Sboncen Rhiwbeina (Caerdydd) ar eu cyflawniadau eithriadol.   

Mae ein hymrwymiad i gydraddoldeb yn llwyr ac roeddwn i’n falch iawn o’n sefydliad pan gawsom Ddyfarniad Lefel Canolraddol y Safon Cydraddoldeb yn gynharach yn ystod yr haf eleni. Llywodraethu da yw sylfaen chwaraeon ac yn Chwaraeon Anabledd Cymru rydyn ni eisiau cyrraedd y safonau uchaf un a pharhau â’n hymrwymiad i fframwaith arweinyddiaeth a llywodraethu’r sector.

Ni fyddai unrhyw grynodeb o’r flwyddyn yn gyflawn heb longyfarch enillwyr medalau Cymru yng Ngemau Paralympaidd Rio. Roedd 26 o Gymry’n cystadlu yn Rio ac fe wnaeth pob un o’r athletwyr hynny ennyn balchder ynof i. Fe wnaethant weithio a hyfforddi mor galed yn ystod y cylch o 4 blynedd ac mae dim ond ymuno â’r grŵp anrhydeddus o bobl sy’n gallu eu galw eu hunain yn Baralympiaid yn rhyfeddol. Mae’r ffaith ein bod ni wedi ennill 8 medal yn adlewyrchiad gwych o sut mae athletwyr Cymru’n gwneud ar lwyfan y byd. Rydym yn dal i ragori – a’r dulliau hyfforddi gwych a’r gefnogaeth ragorol sy’n gyfrifol am hynny ... a bod yn Gymry wrth gwrs! 

Mae cefnogaeth wych yn rhywbeth rydyn ni’n ei wneud yn dda – nid dim ond gan ein swyddogion yn yr awdurdodau lleol sy’n gwneud gwaith arbennig yn darparu mwy nag 1 miliwn o gyfleoedd i gymryd rhan bob blwyddyn yn ein cymunedau lleol, ond y fyddin enfawr o wirfoddolwyr sy’n rhoi eu hamser a’u hegni i wneud i chwaraeon a gweithgarwch corfforol ddigwydd i’r gweddill ohonom. Hyfforddwyr, rhieni, hen ac ifanc, rydw i’n synnu drwy’r adeg ac yn cael fy nghalonogi gan y straeon rydw i’n eu clywed, ac mae’n rhagorol faint o effaith mae pob un ohonyn nhw’n ei chael yn eu hardal leol. 

Rydw i mor falch o weld ein partneriaeth gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn parhau yn 2017 y tu hwnt i oes cyllid ‘Galw i Weithredu’ Chwaraeon Cymru. Mae ein prosiect llwybr chwaraeon anabledd iechyd cydweithredol wedi cael effaith sylweddol ar draws y bwrdd iechyd ac rydw i’n mawr obeithio ei fod yn fodel y gallwn ni ei ehangu ledled Cymru.

Bydd y flwyddyn nesaf yn un gyffrous wrth i ni ddechrau gweithio ar y prosiectau ‘Codi Allan Bod yn Egnïol’ sy’n mynd i helpu rhai o’r bobl fwyaf segur yn ein cymunedau ni i fod yn egnïol yn gorfforol.

Hefyd bydd gennym ein Fforwm Ieuenctid cynhwysol newydd yn ei le i ddylanwadu ar Fwrdd ChAC a’i gefnogi ac rydw i’n hynod falch y byddwn yn gallu cael cyfraniad gwerthfawr gan grŵp o bobl ifanc eithriadol.

Eto fyth cynhaliwyd digwyddiad Cyfres insport Trenau Arriva Cymru yn yr Arena Athletau Dan Do Genedlaethol, digwyddiad hynod boblogaidd sy’n gyfrwng i lawer o bobl roi cynnig ar chwaraeon am y tro cyntaf un. Mae gwaith enfawr yn cael ei wneud er mwyn cynnal y digwyddiad pwysicaf yma ar ein calendr, ond mae’r adborth bob amser yn eithriadol ac fe hoffwn i gydnabod Trenau Arriva Cymru a Chlwb Rotari Bae Caerdydd am eu cefnogaeth barhaus i’r digwyddiad.  

Yn dilyn fy mlwyddyn lawn (a phrysur) gyntaf fel Cadeirydd, dyma gyfle i ddweud diolch yn fawr wrth y staff, y bwrdd a’r gwirfoddolwyr sydd wedi chwarae eu rhan yn wych yn ystod y deuddeg mis diwethaf. Diolch hefyd i’n holl gyfranogwyr brwd, oherwydd hebddyn nhw ni fyddai unrhyw hwyl, ac wrth gwrs, diolch i athletwyr elitaidd Cymru a’u hyfforddwyr am y ddrama, am yr atgofion gwych ac am wneud ein Cenedl yn falch. Diolch hefyd i’n noddwyr ni, yn enwedig Trenau Arriva Cymru a General Dynamics UK Ltd, i Chwaraeon Cymru ac i Lywodraeth Cymru, a hefyd i’n partneriaid sy’n gwneud byd o wahaniaeth i bopeth rydyn ni’n ei wneud. Yn olaf, diolch i chi am roi amser i ddarllen y neges yma.   

Dymunaf Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Hapus ac Iach i chi i gyd. 

 

Pippa

Back

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Twitter

RT A pleasure to visit @ArchersBasket disability session tonight & present their @dsw_news insport ribbon certificate… https://t.co/0Faa06HZjP


RT ♿️WHEELCHAIR / CADAIR OLWYN | Great piece on @BBCWalesToday tonight on new @WheelchairRL club @evwsc_info. There's… https://t.co/xvNiphwk4y


RT EVENTS | It's a #SaveTheDate, guys! Wales will be hosting this year's UK Para Badminton Championships - entry will… https://t.co/FCTTP3WhdW


RT This will be a great story to follow as we build up to #Tokyo2020 @dsw_news @BethFisherSport @AllForActivityhttps://t.co/5ofxXtZBEi


Cofrestru i dderbyn cylchlythyr