18th Dec 2017

Gwobr Clwb insport y Mis: Neidio Marchogol Neidwyr Talygarn

Mae Clwb Neidio Marchogol Neidwyr Talygarn wedi cael ei ddewis yn Glwb y Mis insport am ei waith cyson i sicrhau bod pawb yn cael eu cynnwys.    

Mae’r Clwb yn addysgu gymnasteg ar gefn ceffyl i neidwyr anabl a heb anabledd, gyda’r nod o wella eu cydbwysedd, eu cryfder, eu ffitrwydd, eu cydsymudiad a’u gallu. Mae’r gamp yn cynnwys dawns, cerddoriaeth a gymnasteg ar gefn ceffyl sy’n symud.          

Mae Neidwyr Talygarn wedi bod yn gweithredu fel clwb ers chwe blynedd ac wedi bod yn gweithio gyda Chwaraeon RhCT a Chwaraeon Anabledd Cymru am y tair blynedd diwethaf gan gwblhau HCA  a darparu sesiynau ar gyfer ysgolion AAA lleol. Ar hyn o bryd mae wyth o blant, yn amrywio o 10 i 16 oed a gydag anableddau amrywiol, yn mynychu sesiwn wythnosol a hefyd mae tri grŵp sy’n amrywio o hyfforddiant sgwad clwb i ddechreuwyr a’r grwpiau AAA.         
 

Dywedodd Chris Rogers, hyfforddwr Neidwyr Talygarn: “Roeddwn i wedi ymwneud â marchogaeth i’r anabl ac roeddwn i’n teimlo y byddai neidio’n cynnig mwy i’r cyfranogwyr, er mwyn gwella cryfder craidd, hyblygrwydd a ffitrwydd. Fe wnaethon ni ddilyn cyrsiau Hyfforddiant Cynnwys yr Anabl (HCA) er mwyn deall anghenion cyfranogwyr anabl. Wedyn fe wnaethon ni addasu ein camp i’r lefelau gofynnol ac mae bob amser yn dda gwybod bod help a chefnogaeth gan insport ar gael i’r clwb pan mae angen hynny. Mae ein neidwyr anabl ifanc ni wedi cymryd camau enfawr ymlaen ac rydyn ni wedi gweld budd mawr iawn o ran eu gallu, eu ffitrwydd, eu cryfder a’u hyder. O ganlyniad mae ein haelodau ni wedi cymryd rhan mewn cystadlaethau Para Neidio gan ennill dosbarth i dimau a theitlau unigol ac mae rhai’n Bencampwyr Cymru hefyd.”

 

Dywedodd Shelley Jones, Swyddog Datblygu Chwaraeon Anabledd Cymru yn RhCT: “Rydw i’n falch iawn dros Neidwyr Talygarn yn ennill dyfarniad clwb y mis insport yn ddiweddar. Fe wnes i ddechrau gweithio gyda’r clwb pan wnes i fynychu’r Hyfforddiant Cynnwys yr Anabl yn 2015. Ers hynny, maen nhw wedi dal ati i dyfu a datblygu eu darpariaeth gynhwysol ac, yn fwy diweddar, maen nhw wedi dechrau ar eu siwrnai fel clwb insport. Mae’r clwb wir yn haeddu’r gydnabyddiaeth yma er mwyn tynnu sylw at ei ymrwymiad nid yn unig i’r grwpiau sy’n mynychu bob wythnos, ond hefyd yr unigolion mae wedi’u cefnogi mewn cystadlaethau lleol a chenedlaethol. Rydw i’n edrych ymlaen at gefnogi’r clwb wrth iddo barhau ar ei siwrnai insport.”

 

Roedd Chris eisiau annog clybiau eraill i gymryd rhan a chael eu hachredu gan insport: “Rhaid cael meddwl agored am beth all unigolion ei gyflawni, addasu eich camp i lefelau realistig a gofyn i Swyddog Datblygu lleol ChAC am help i ddatblygu. Hefyd gall rhaglen insport helpu gyda’r holl ofynion cyfreithiol a chynorthwyo i wneud yn siŵr bod yr holl ddogfennau’n ddiweddar ac wedi’u cofnodi.”

Dywedodd Michelle Daltry, Rheolwr Partneriaeth gyda Chwaraeon Anabledd Cymru: “Mae Neidwyr Talygarn yn darparu cyfle unigryw i bobl anabl ddatblygu sgiliau llythrennedd corfforol gwych mewn amgylchedd diogel gyda chefnogaeth. Fe hoffwn i annog unrhyw un i ddod i weld y Neidwyr yn ymarfer ac i weld ydi hon yn gamp i chi.”

 

Ar hyn o bryd mae Neidwyr Talygarn yn rhedeg un grŵp i neidwyr anabl ond yn gobeithio adeiladu ar y llwyddiant yma a chynnig mwy o gyfleoedd i gyfranogwyr anabl eraill gyda help insport. 

 

Os hoffech chi gael mwy o wybodaeth neu os hoffech ymuno â’r clwb, ewch i wefan y clwb  

www.talygarnec.co.uk/ neu cysylltwch â Chris Rogers ar 01443 436937 neu ar e-bost talygarn@gmail.com

Back

Tags: RCT, Shelley Jones

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Twitter

DSW are keenly seeking to recruit an Independent Chair to the Board of Trustees. It’s an opportunity to lead a dyna… https://t.co/PpYS5PaFkx


December 18th 🎅☃❄ A look back at an amazing achievement for @Philippratt11 who captained the GB Men's Wheelchair B… https://t.co/gZFEnolIYj


December 17th 🎅☃❄ Take a look at the number of individuals who have seen the future potential to make programmes.… https://t.co/7DZzJFt31j


December 16th 🎅☃❄ Our Tutors have had a busy year- 47 training courses with an estimated 700 Coaches, Volunteers,… https://t.co/thLPmFySJM


Cofrestru i dderbyn cylchlythyr