20th Dec 2017

Gwobr Clwb insport y Mis: Dance Blast

Mae Dance Blast sy’n cynnal y rhaglen ddawns DiverseAbility wedi derbyn gwobr Clwb y Mis insport am ei waith parhaus ar gynhwysiant ac am sicrhau safon insport Rhuban.             

 

Mae Dance Blast yn rhoi cyfle i aelodau anabl y gymuned gymryd rhan mewn gweithgareddau dawns mewn amgylchedd diogel a chreadigol. Mae’r clwb yn rhoi cyfleoedd i’r rhai fyddai’n hoffi datblygu eu sgiliau dawns a pherfformio. Mae gan Dance Blast bedwar grŵp DiverseAbility ac un ohonynt yw Cwmni Dawns Connected Sir Fynwy (MCDC), Cwmni Dawns cynhwysol a ffurfiwyd yn 2016. Yr hydref yma, dewisodd MCDC goreograffydd proffesiynol i helpu i greu darn o ddawns fel rhan o brosiect ‘Ignite’ ganddynt yn 2018 sydd wedi’i gyllido gan Gyngor y Celfyddydau.                    

 

Buom yn siarad â Kathy Young, arweinydd dawns yn Dance Blast, am eu hymwneud â phroses  insport. Dywedodd: “I ddechrau, rydyn ni’n ymwneud oherwydd y cyngor a’r gefnogaeth rydyn ni’n eu cael gan Mark Foster, Swyddog Datblygu Anabledd cefnogol a brwdfrydig gyda Chwaraeon Anabledd Cymru yn Sir Fynwy. Mae insport wedi cefnogi Dance Blast i sefydlu a datblygu grwpiau dawns DiverseAbility. Rydyn ni wedi cael cyngor, cefnogaeth a hyfforddiant a hefyd cymorth i ganfod cadeiriau olwyn chwaraeon ar gyfer y dawnswyr sydd eu hangen. Mae bod yn rhan o insport wedi helpu i sicrhau bod ein cyfranogwyr ni’n gallu dawnsio mewn amgylchedd diogel a hwyliog.”

 

Dywedodd Mark Foster, Swyddog Datblygu Anabledd gyda Chwaraeon Anabledd Cymru yn Sir Fynwy: “Yn ystod y 3 blynedd diwethaf, mae’r clwb wedi mynd o nerth i nerth, gan ddechrau’n wreiddiol fel dosbarth Dawns Anabledd yn y Fenni ar gyfer Oedolion gydag Anabledd Corfforol. Ar ôl llwyddiant y sesiwn yma, cwblhaodd yr hyfforddwyr a’r gwirfoddolwyr UK-DIT ac, ers hynny, maen nhw wedi dechrau cynnal dosbarthiadau yn Nhrefynwy, Cas-gwent a 2 ddosbarth pellach yn y Fenni. Maen nhw wedi cynnal 2 berfformiad anabledd blynyddol a hefyd wedi integreiddio eu perfformiadau gyda dawnswyr ag anabledd. Mae Dance Blast wedi mynd ati o ddifrif i sicrhau cynhwysiant ac maen nhw’n llysgenhadon gwych i raglen insport ac arloesi. Maen nhw wedi creu rhaglen arbennig o ddosbarthiadau dawns cynhwysol, penodol i anabledd sy’n seiliedig ar ffitrwydd a pherfformiad ac mae’n bleser cael gweithio gyda nhw.” 

 

Esboniodd Kathy bod hyfforddi arweinwyr y clwb mewn arferion cynhwysol yn hanfodol: “Mae ein hyfforddwyr dawns ni’n cael eu hyfforddi i gynnal dosbarth dawns i bawb ei fwynhau a chymryd rhan ynddo. Mae’n gyfle i aelodau’r grŵp gymryd rhan yn eu ffordd eu hunain, dim ots beth yw eu gallu. Mae hefyd yn galluogi aelodau’r grŵp i leisio eu barn am yr hyn mae’r clwb yn sefyll drosto a sut maen nhw eisiau datblygu. Mae gennym ni ddawnswyr gyda galluoedd amrywiol ac mae rhai eisiau perfformio a rhai ddim. Rydyn ni’n rheoli ein dosbarthiadau mewn ffordd sy’n darparu ar gyfer y gwahaniaethau yma, gan roi cefnogaeth ychwanegol yn ôl yr angen, a sicrhau bod y rhai sy’n rhoi cefnogaeth yn helpu aelodau’r clwb i ddefnyddio cymaint â phosib ar y clwb. Yn ein dosbarthiadau Danceability, rydyn ni’n creu coreograffi i ddawnsfeydd fel bod y dawnswyr yn cael mwynhau cymryd rhan yn y dosbarthiadau ond dewis peidio perfformio. Ond mae ein Cwmni Dawns yn cynnwys ymrwymiad i berfformio ac mae’r dosbarthiadau’n cael eu harwain mewn ffordd sy’n adlewyrchu’r ymrwymiad yma, gan roi’r gefnogaeth y mae arnyn nhw ei hangen i’r dawnswyr. Rydyn ni’n disgwyl yr un ymrwymiad gan ein prif gwmni dawns i ieuenctid, MYDC.”

 Yn y dyfodol, mae Dance Blast eisiau ymestyn ei ddarpariaeth i gynnwys grwpiau oedran iau ac ardal ranbarthol ehangach: “Ein gobaith ni, gyda chefnogaeth insport, yw gallu cynnig cyfleoedd i bobl anabl sy’n byw ledled Sir Fynwy i gymryd rhan mewn dawns; boed hynny er mwynhad pur o ddawns, i wella eu sgiliau dawnsio neu am fod ganddyn nhw uchelgais i berfformio. Mae sgiliau dawnswyr MCDC wedi gwella’n sylweddol ers eu perfformiad cyntaf nhw yn 2016. Rydyn ni’n gobeithio gweithio’n agos gydag insport i wella eu galluoedd dawns ymhellach, i roi mwy o gyfleoedd iddyn nhw berfformio ac i godi eu proffil nhw fel cwmni dawns sy’n perfformio.”

 

Dywedodd Michelle Daltry, Rheolwr Partneriaethau yn Chwaraeon Anabledd Cymru: “Mae clybiau arloesol a rhagweithiol fel Dance Blast yn arddangosfa bositif iawn o sut mae posib cyflwyno gweithgareddau cynhwysol. Mae’r clwb yma’n rhoi cyfle i bobl anabl ddatblygu eu sgiliau dawns ond, yn bwysicach efallai, mae hefyd yn datblygu hyder a sgiliau cymdeithasol y cyfranogwyr, ac yn gwella eu hiechyd a’u lles. Llongyfarchiadau i bawb cysylltiedig â’r clwb ar ennill gwobr Clwb y Mis insport y mis yma.”

 

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cymryd rhan gyda Dance Blast, ewch i’w gwefan nhw www.dance-blast.org/ neu cysylltwch â Kathy Young ar 07443 530127 neu e-bost kathydance-blast@hotmail.com 

 

Cwmni Dawns Connected Sir Fynwy (MCDC) 

Nos Lun 7.30 i 9pm Y Ganolfan Ddawns, Y Fenni (Cwmni perfformio)

 

DanceAbility

Nos Fawrth 6.30pm i 7.30pm, Y Ganolfan Ddawns, Y Fenni      

Dydd Iau 11.30am i 12.30, Y Ganolfan Ddawns, Y Fenni       

Nos Iau 7pm i 8pm, Canolfan Gymunedol Bulwark 

Back

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Twitter

DSW are keenly seeking to recruit an Independent Chair to the Board of Trustees. It’s an opportunity to lead a dyna… https://t.co/PpYS5PaFkx


December 18th 🎅☃❄ A look back at an amazing achievement for @Philippratt11 who captained the GB Men's Wheelchair B… https://t.co/gZFEnolIYj


December 17th 🎅☃❄ Take a look at the number of individuals who have seen the future potential to make programmes.… https://t.co/7DZzJFt31j


December 16th 🎅☃❄ Our Tutors have had a busy year- 47 training courses with an estimated 700 Coaches, Volunteers,… https://t.co/thLPmFySJM


Cofrestru i dderbyn cylchlythyr