11th Jul 2018

Maesteg Canoe Club achieve insport Club Gold standard

Mae Clwb Canŵio Maesteg yn cynnig cyfle i blant ac oedolion o bob oedran ddysgu Caiacio a Chanŵio mewn amgylchedd diogel a chyfeillgar.           

Mae Clwb Canŵio Maesteg yn glwb canŵio cynhwysol sy’n cynnig sesiynau awyr agored ac yn y pwll i oedolion a phlant mewn amgylchedd cynhwysol. Mae’r clwb wedi’i sefydlu’n dda ac yn glwb cymunedol ag enw da, gan gyflwyno sesiynau ers mwy na 25 o flynyddoedd. Mae wedi datblygu cysylltiadau cryf â’r awdurdod lleol oddi mewn i amrywiaeth o fentrau a rhaglenni, gydag anabledd a chynhwysiant yn ffocws craidd. Mae’r clwb yn ymfalchïo yn ei ethos teuluol a chynhwysol ac rydym wedi gweld hyn yn ei gynnydd tuag at safonau insport Clwb ers 2014. Y clwb yw’r clwb canŵio cyntaf, a’r clwb cyntaf ym Mhen-y-bont ar Ogwr, i ennill safon insport Clwb Aur gan Chwaraeon Anabledd Cymru                     

Dywedodd Emily Evans, Cadeirydd Clwb Canŵio Maesteg: “Roedd aelodau’r pwyllgor wrth eu bodd o glywed mai ni yw’r clwb gweithgareddau dŵr awyr agored cyntaf i dderbyn Insport Aur. Rydyn ni eisiau diolch i aelodau’r clwb a’u teuluoedd am ein cefnogi ni bob wythnos. Mae Clwb Canŵio Maesteg yn gadarn ar y map."

Mae rhaglen insport Clwb yn rhan o brosiect insport ehangach sy’n ceisio cefnogi’r sectorau gweithgarwch corfforol, chwaraeon a hamdden sy’n cyflwyno darpariaeth gynhwysol i bobl anabl. Fel gyda rhaglenni eraill insport, pan mae’r clwb yn dechrau ymwneud ag insport Clwb, bydd yn cael Swyddog Achos, a fydd yn ei gefnogi ar ei siwrnai. Mae’r rhaglen yn cynnwys 4 safon gynnyddrannol (Rhuban, Efydd, Arian ac Aur) ac mae cyfres o amcanion wedi cael eu datgan yn erbyn y rhain. Ar safon Aur yn unig, bydd criw o gynrychiolwyr o’r clwb yn cael gwahoddiad i gyflwyno eu siwrnai hyd yma i banel annibynnol (a fydd yn cynnwys ChAC, Chwaraeon Cymru ac unigolion eraill sy’n ymwneud â chwaraeon). Mae’r clwb yn dangos ei gefnogaeth i bob amcan drwy uwchlwytho dogfennau a gwybodaeth berthnasol i borthol penodol. Wedyn mae cynnwys y cyflwyniad yn dangos i ba raddau mae’r athroniaeth o gynnwys wedi’i hymgorffori ledled y sefydliad, y gwahaniaeth y mae gweithio tuag at gynhwysiant wedi’i wneud iddo, ac mae’n rhoi gwybod i’r rhai sy’n ymwneud â chwaraeon yn genedlaethol pa syniadau ac arferion gwych sydd ganddo’n gysylltiedig â chynhwysiant.       

Dywedodd Michelle Daltry, Rheolwr Partneriaethau ar gyfer ChAC: “Llongyfarchiadau i Glwb Canŵio Maesteg ar ddod y clwb cyntaf ym Mhen-y-bont ar Ogwr, a’r clwb canŵio cyntaf yng Nghymru, i ennill insport Clwb Aur. Mae hyn yn cydnabod effaith enfawr y clwb nid yn unig ar fywydau pobl anabl drwy chwaraeon, ond hefyd ar y gymuned ehangach ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Hoffai Chwaraeon Anabledd Cymru ddiolch i chi am eich cymhelliant a’ch brwdfrydedd parhaus i sicrhau bod y clwb yn tyfu ac yn datblygu mewn ffordd gwbl gynhwysol.”

Dywedodd y Cynghorydd Dhanisha Patel, yr Aelod Cabinet dros Lesiant a Chenedlaethau’r Dyfodol: “Fe hoffwn i longyfarch Clwb Canŵio Maesteg yn fawr. Mae’r dyfarniad yma’n cydnabod cymhelliant, ymrwymiad a brwdfrydedd y clwb a’i aelodau tuag at newid bywydau pobl anabl drwy bŵer chwaraeon. Mae Clwb Canŵio Maesteg yn ymfalchïo yn ei ethos teuluol a chynhwysol ac rydyn ni wedi gweld hyn ym mhob agwedd ar ei ddarpariaeth a’i gynrychiolaeth. Mae wedi rhagori ar safonau insport ac wedi gosod esiampl wych i chwaraeon cynhwysol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.”

Ychwanegodd Andrew Thomas, Rheolwr Grŵp ar gyfer Chwaraeon a Gweithgarwch Corfforol: “Mae’r cyflawniad rhagorol yma’n fwy nodedig fyth wrth i chi ystyried mai dim ond naw dyfarniad aur sydd wedi’u cyflwyno yng Nghymru ac mai Maesteg yw’r clwb canŵio cyntaf i dderbyn un.”

Dywedodd Gayle Penn, Swyddog Datblygu Rhanbarthol Canŵio Cymru: “Roedd yn wych gwrando ar Emily a Dan yn rhannu’r siwrnai mae Clwb Canŵio Maesteg wedi bod arni ers ei sefydlu. Mae’r amrywiaeth o weithgareddau wedi’u haddasu mae’n eu darparu’n golygu ei fod wir yn darparu ar gyfer pawb ac yn dangos beth sy’n bosib os oes gan glwb ddyhead ac egni i fod yn gynhwysol. Mae safon insport Aur yn gwbl haeddiannol a dylai’r holl chwaraewyr a’r gwirfoddolwyr fod yn falch o’r hyn maen nhw wedi’i gyflawni. Llongyfarchiadau a diolch enfawr i bawb cysylltiedig.”

Mae gan y clwb dudalen Facebook ac mae gwefan y clwb yn hawdd ei defnyddio gyda’r holl wybodaeth hanfodol a hefyd llwybrau clir i’w dilyn am fwy o wybodaeth os oes angen. Mae’n cyfarfod o 7pm ymlaen bob nos Fercher ym Mhwll Nofio Maesteg ac mae croeso i unrhyw un dros 6 oed ymuno. Mae’r hyfforddwyr yn gallu addasu’r sesiwn i anghenion unigol y cyfranogwyr, felly os ydych chi’n newydd i’r gamp neu’n brofiadol, angen cefnogaeth un i un neu offer arbenigol, mae hyn i gyd yn cael ei ddarparu. Am fwy o wybodaeth ewch i wefan y clwb, www.maestegcanoeclub.org

Back

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Twitter

RT Gŵyl chwaraeon olaf y flwyddyn prynhawn ‘ma ar gyfer Cylch Tregaron. Diolch i’r ysgolion a’r holl hyfforddwyr am ei… https://t.co/6RHdOa8goT


RT I had an awesome night @dsw_news I'm beyond stoked to receive the 'emerging athlete' award! 🔥♿🔥♿… https://t.co/CWLtujEQUu


RT What a wonderful celebration evening last night. Memories, achievements, successes, inspiration and future ambition… https://t.co/bgdbrtQDaW


RT Best wishes to all the volunteers at @worldatplay who will be travelling out tomorrow. Really good to see how much… https://t.co/8VtmhUOD2L


Cofrestru i dderbyn cylchlythyr