6th Aug 2018

Clwb y Mis insport: Clwb Pêl Droed Cynhwysiant Wrecsam

Mae Clwb Pêl Droed Cynhwysiant Wrecsam wedi derbyn dyfarniad Clwb y Mis insport am ei waith cyson er budd cynhwysiant ac am ennill safon Efydd insport.

Ffurfiwyd Clwb Pêl Droed Cynhwysiant Wrecsam yn 2011 gan ŵr o’r enw Russell Jones oedd yn gweithio gyda Chanolfan Adnoddau Cunliffe. Fe’i sefydlwyd fel gweithgaredd wythnosol ychwanegol i ddefnyddwyr gwasanaeth. Roedd y grŵp yn ymarfer ym Mhrifysgol Glyndŵr ac roedd 15 yn mynychu’n rheolaidd gan deithio hefyd i ambell dwrnamaint bob blwyddyn er mwyn cynnal diddordeb y chwaraewyr. Yn ystod y dyddiau cynnar hyn, roedd y clwb yn cefnogi namau iechyd corfforol a meddyliol a hefyd anghenion dysgu ac roedd yn cael nawdd hael gan Universal Builders. Mae’r clwb yn cefnogi defnyddwyr gwasanaeth 11 oed a hŷn, gan gynnwys oedolion a thu hwnt, i gymryd rhan mewn amgylchedd pêl droed hwyliog, diogel, cyfeillgar a chystadleuol sy’n benodol ar gyfer pobl ag anabledd a phobl â salwch meddwl, anawsterau dysgu, anawsterau cynhwysiant cymdeithasol a llawer mwy.

Buom yn siarad â Wayne Greenshields, y Rheolwr Cyffredinol yn y clwb, am ei ymwneud â phroses insport. Meddai: “Fe gafodd y clwb ei arwain i fod yn rhan o insport drwy gyfrwng Chwaraeon Anabledd Cymru a thîm Wrecsam Egnïol ar ôl cyfarfod Terri Ritchie, Swyddog Datblygu Chwaraeon Anabledd Cymru ar gyfer Wrecsam, wnaeth ein cyflwyno ni i’r broses. Wedyn fe wnaethon ni benderfynu ar unwaith ein bod ni eisiau cymryd rhan a chyrraedd y cerrig milltir sydd eu hangen i gael ardystiad a hefyd hybu cynhwysiant drwy gyfrwng y llwybr.”

“Mae bod yn rhan o broses insport wedi ein hannog ni i ehangu ein gwaith oddi ar y cae, gan greu llwybrau newydd gydag asiantaethau newydd, cysylltiadau newydd a chynnig llwyfannau i bobl ddod o hyd i ni.”

Dywedodd Terri Ritchie, Swyddog Datblygu Chwaraeon Anabledd Cymru ar gyfer Wrecsam: “Mae wedi bod yn bleser gweithio gyda’r clwb i ddatblygu ar hyd llwybr insport gan eu bod nhw mor frwd ac angerddol dros gynhwysiant yn y clwb ac yn y gymuned. Maen nhw’n gwneud byd o wahaniaeth i bobl gan ddangos eu bod nhw’n cyfrannu at nod Chwaraeon Anabledd Cymru o ‘Drawsnewid bywydau drwy bŵer chwaraeon’. Pob lwc i Wayne a’r clwb! ”

Fe wnaethon ni ofyn i’r clwb pa gyngor sydd ganddo i glybiau eraill sy’n dilyn insport. “Peidiwch â bod ag ofn newid, yn gyffredinol mae pobl eisiau gweld yr un pethau, bod yn rhan o dîm, criw o ffrindiau, rhwydwaith cymdeithasol ar ba bynnag ffurf. Rhaid croesawu pobl o bob cefndir mewn bywyd, gofyn cwestiynau – ’fedrwch chi byth ofyn gormod o gwestiynau. Rydyn ni bob amser yn croesawu pobl sy’n cysylltu â ni i drafod gweithredu prosiect ac ati.”

“Rydyn ni eisiau bod yn glwb AUR erbyn diwedd 2018 ac mae gennym ni nod pellach o gasglu'r gwaith rydyn ni wedi’i wneud at ei gilydd drwy ymwneud mwy ag insport fel rydyn ni’n gallu – a’r nod sylfaenol bob amser fydd effeithio ar fwy o fywydau.”

Dywedodd Mike Parry, Rheolwr Datblygu Pêl Droed gydag Ymddiriedolaeth Cymdeithas Bêl Droed Cymru: "Mae’n wych gweld cynnydd y clwb yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Gyda’r buddsoddiad cychwynnol drwy ein rhaglen buddsoddiadau rhanbarthol roedd posib i Sefydliad Cymunedol y Cae Ras yn Wrecsam ddarparu’r gwaith paratoi er mwyn i’r clwb ffynnu. Mae Clwb Pêl Droed Cynhwysiant Wrecsam wedi dangos bod pêl droed yn gallu cael effaith bositif iawn ar fywydau pobl fel y gwelir gyda’r ymgyrch ‘Ry’n ni’n gwisgo’r un crys’, gan greu effaith sylweddol o ran codi ymwybyddiaeth o broblemau iechyd meddwl a newid bywydau llawer o bobl yn y gymuned leol. Mae’r dyfarniad yma’n dyst i waith caled ac ymrwymiad Wayne, Carl a sawl un arall cysylltiedig â’r clwb i bêl droed anabledd.’’

Dywedodd Fiona Reid, Prif Weithredwr Chwaraeon Anabledd Cymru: “… mae’r gwaith mae Clwb Pêl Droed Cynhwysiant Wrecsam wedi’i wneud, yn ogystal â’r holl glybiau eraill ledled Cymru, wrth weithio tuag at safon insport clwb, yn esiampl ragorol o bŵer gwaith partneriaeth cynhwysol a’r effaith y mae posib ei chael o ganlyniad. Does dim modd i ni gyflawni’r newid rydyn ni angen ei weld yng Nghymru o ran cyfleoedd cynhwysol wrth weithio ar wahân ac yn annibynnol ar ein gilydd – cydweithio, yn frwd ac yn greadigol, yw’r gyfrinach – mae’n allweddol, ac mae hon yn esiampl grêt o’r dull yma o weithredu.” 

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cymryd rhan gyda Chlwb Pêl Droed Cynhwysiant Wrecsam, ewch i’w wefan www.wrexhaminclusionfc.co.uk neu anfonwch e-bost i  info@wrexhaminclusionfc.co.uk

Back

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Twitter

RT 21-9, 21-19 W v Russian number 1 in the mens singles of Turkish parabadminton International. Next match at 2pm uk t… https://t.co/EYqIH2uK5l


RT Starting tomorrow: DISABILITY FOOTBALL For 5-12 year olds 5-6pm in the Sports Hall Call us to book on - 01291 4… https://t.co/1xPsyhKMHp


RT THIS SATURDAY!! Don't miss this fantastic FREE event to try a variety of Disability Sports including Boccia, Wheelc… https://t.co/B78ahqZf9v


RT Some quality performances from several players 👍 and valuable opportunities to experience good international compet… https://t.co/8OD0bP1lKW


Cofrestru i dderbyn cylchlythyr