16th Aug 2018

Swydd Rheolwr Llwybr Para Cenedlaethol

Rheolwr Llwybr Para Cenedlaethol

Oriau gwaith:  Llawn amser (42 awr yr wythnos i’w gweithio’n hyblyg, gan gynnwys peth gwaith min nos a phenwythnos)

Lleoliad: Pwll Cenedlaethol Cymru Abertawe, er y bydd angen teithio’n aml.

Cyflog: £24,000 - £27,000 yn ddibynnol ar brofiad.

Mae Nofio Cymru’n cynnig cyfle cyffrous i ymuno â’u Tîm Perfformiad.

Pam ymuno â Nofio Cymru fel y Rheolwr Llwybr Para Cenedlaethol?

Fel Rheolwr Llwybr Para byddwch yn gweithio’n agos â’r Cyfarwyddwr Perfformiad Cenedlaethol i gyflawni a helpu i ddatblygu nofwyr Para mewn modd systematig yn unol ag amcanion perfformiad Nofio Cymru. Yn benodol, byddwch yn ymgymryd â rôl arweiniol yn natblygiad nofio Para ledled Cymru, rheoli llwybr nofwyr para ar draws y rhwydwaith o glybiau, ac yn cymryd rôl arweiniol yng ngweithgarwch Para y Garfan Genedlaethol.

Bydd angen i chi allu datblygu perthnasoedd cryf ac agos â phartneriaid a rhanddeiliaid allweddol, gan gynnwys Nofio Para Prydain, Awdurdodau Lleol, Prifysgolion, Chwaraeon Cymru, Swim England, Scottish Swimming a Chwaraeon Anabledd Cymru; a bydd gennych chi sgiliau cyfathrebu rhagorol, yn ysgrifenedig a llafar, a sgiliau rheoli prosiectau, negodi da a sgiliau datrys problemau.

Bydd angen i chi fod yn unigolyn rhagweithiol sy’n gallu canolbwyntio ar y dasg, gyda’r gallu i weithio fel rhan o dîm perfformiad uchel.

Mae gan Nofio Cymru ymrwymiad cryf i wella cydraddoldeb ac amrywiaeth o fewn ei weithlu a’i gampau. Disgwylir y bydd deiliad y swydd yn gweithio i gynnal yr ymrwymiad hwn a bydd yn arddangos ymddygiad cynhwysol i helpu i gyflawni’r nodau hyn.

Bydd defnydd o’ch trafnidiaeth eich hun yn hanfodol.

Am y swydd disgrifiad cliciwch yma 15342582423773-CYM_-_National_Para_Pathway_Manager_V2_1.pdf

Am ffurflen gai cliciwch yma 15345047429610-SW_Job_Application_form_2018.docx

Cyflwynwch eich ffurflen gais gyda llythyr eglurhaol sy’n dweud pam eich bod yn credu eich bod yn addas ar gyfer y rôl hon, i swimwales-admin@swimming.org

Dyddiad cau: 5.00pm ar 10 Medi 2018

Os hoffech gael trafodaeth anffurfiol am y rôl, cysylltwch â’r Cyfarwyddwr Perfformiad  Cenedlaethol ross.nicholas@swimming.org neu ffoniwch 07905 899138

Dyddiad Cyfweliadau: Dydd Gwener 26 Medi 2018

Mae Nofio Cymru yn hybu cynhwysiant ac amrywiaeth, ac mae’n croesawu ceisiadau gan bawb. Os oes gennych chi ofynion penodol yn gysylltiedig â’r broses recriwtio neu gyfweld, gofynnir i chi nodi hyn yn eich llythyr eglurhaol. Mae Nofio Cymru yn gyflogwr cyfle cyfartal ac mae’n ymdrechu i sicrhau amgylchedd gweithio heb wahaniaethu. Rydym wedi ymrwymo i gynllun gweithredu a pholisi sy’n cydymffurfio â Deddf Cydraddoldeb 2010, sy’n sicrhau na fydd dim un ymgeisydd am swydd na chyflogai’n cael eu trin yn llai ffafriol oherwydd nodwedd warchodedig.

Back

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Twitter

Brilliant Inclusive Comms Seminar today by our very own Simon Jones💻 #include https://t.co/rx9216P0gt


Something for everyone this weekend - show us what Disability Sport Wales means to you... and be as creative as you… https://t.co/YsA0ENQrEb


Well done James!👏 https://t.co/cGfoYKlDEP


RT ❗ NEW FUND AVAILABLE | NOW OPEN! 📢 The Sport Freelancer Fund. If you are a freelancer in the sport sector facing… https://t.co/BA32LtYSF0