4th Apr 2019

Mae’r Urdd wedi llwyddo i cyraedd safon insport 3ydd Sector Rhuban

Mae’r Urdd wedi llwyddo i gyrraedd safon Rhuban 3ydd Sector insport, y sefydliad cenedlaethol cyntaf i gyrraedd y safon yma.

Mae Urdd Gobaith Cymru’n Sefydliad Ieuenctid Gwirfoddol Cenedlaethol gyda mwy na 55,000 o aelodau rhwng 8 a 25 mlwydd oed. Maent yn darparu cyfleoedd trwy gyfrwng y Gymraeg i blant a phobl ifanc yng Nghymru er mwyn iddynt allu gwneud cyfraniad cadarnhaol yn eu cymunedau. Mae Adran Chwaraeon yr Urdd yn cynnig ystod eang o glybiau chwaraeon cymunedol a digwyddiadau chwaraeon cenedlaethol cynhwysol i blant a phobl ifanc trwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae rhaglen insport y 3ydd Sector yn rhan o brosiect insport ehangach a’i nod yw cefnogi’r sectorau gweithgarwch corfforol, chwaraeon a hamdden sy’n cyflwyno’n gynhwysol i bobl anabl. Fel rhaglenni eraill insport, mae’r rhaglen yn cynnwys 4 safon gynnyddrannol (Rhuban, Efydd, Arian ac Aur) ac mae cyfres o amcanion wedi cael eu datgan yn erbyn y rhain. Ym mhob safon, gwahoddir grŵp o gynrychiolwyr o’r sefydliad i gyflwyno eu siwrnai hyd yma i banel annibynnol. 

Mae’r sefydliad yn dangos y gefnogaeth i bob amcan drwy uwchlwytho gwybodaeth a dogfennau perthnasol i borthol pwrpasol. Mae cynnwys y cyflwyniad yn dangos i ba raddau y mae athroniaethau cynnwys wedi cael eu hymgorffori ledled y sefydliad, a’r gwahaniaeth y mae gweithio tuag at gynnwys wedi’i wneud iddynt, ac i roi cyfle i’r sefydliad i rannu syniadau gwych ac arferion cynhwysol efo’r rhai sy’n ymwneud â chwaraeon yn genedlaethol.

Drwy lwyddo i gyflawni gwobr Rhuban 3ydd Sector insport, mae’r Urdd wedi dangos ymrwymiad positif y sefydliad i fod yn gynhwysol. Gyda rhwydwaith o glybiau cymunedol cynhwysol a chalendr cynyddol o ddigwyddiadau cenedlaethol cynhwysol, mae’r Urdd wedi gweld twf enfawr yn y cyfleoedd sydd ar gael i bobl anabl a phobl ifanc gymryd rhan, gwirfoddoli a chystadlu.                   

Fel sefydliad ieuenctid yng Nghymru, mae’r Urdd yn cyrraedd miloedd o bobl ifanc ac mae ganddo botensial i dyfu yn y maes hwn, gydag ymrwymiad i barhau ar ei siwrnai insport. Gan weithio gyda Nofio Cymru ac Undeb Rygbi Cymru, mae’r Urdd yn parhau i ddatblygu ei opsiynau cynhwysol gyda darpariaeth gynyddol yng Nghystadleuaeth Rygbi 7 bob ochr yr Urdd ac Undeb Rygbi Cymru, Rygbi ar y Traeth, yr Ŵyl Gynradd a’r Gala Nofio Genedlaethol.           

 

Fiona Reid (Prif Weithredwr, Chwaraeon Anabledd Cymru)

‘Mae Chwaraeon Anabledd Cymru wedi ymrwymo’n llwyr i sicrhau bod chwaraeon yn gynhwysol mewn amgylcheddau gweithgarwch corfforol Cymraeg a Saesneg (gan gynnwys chwaraeon) felly mae’r brwdfrydedd, yr angerdd a’r parodrwydd i wneud pethau’n wahanol mae’r Urdd wedi’u cynnig ar ei siwrnai insport wedi gwneud y bartneriaeth hon yn un hynod bositif a bywiog. Mae’r gwaith mae wedi’i wneud hyd yma (sydd wedi arwain at gyrraedd safon Rhuban 3ydd Sector insport), yn enwedig mewn cystadlaethau nofio, wedi cael effaith enfawr nid yn unig o ran gallu’r sefydliad i ganfod posibiliadau cynhwysol pellach, ond hefyd i bobl ifanc anabl sy’n cael cyfleoedd pellach i gystadlu mewn amgylchedd Cymraeg. Rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr at weithio gyda nhw wrth iddyn nhw symud ymlaen at safon Efydd 3ydd Sector insport.’

 

Gary Lewis (Cyfarwyddwr Chwaraeon, Yr Urdd)

“Mae'r Adran Chwaraeon yn gyffrous iawn o fod yn gweithio mewn partneriaeth â Chwaraeon Anabledd Cymru ar ein taith a'n nod o dderbyn y Wobr Aur erbyn Tachwedd 2022. Bydd ein taith yn rhoi cyfle i'r Urdd ymgysylltu ac ymgorffori cyfleoedd i blant a phobl ifanc ag anableddau gymryd rhan mewn gweithgareddau Chwaraeon a Hamdden”

 

Tom Rogers (Uwch Swyddog Prosiect insport, Chwaraeon Anabledd Cymru)

“Hoffai Chwaraeon Anabledd Cymru longyfarch yr Urdd ar gyflawni safon Rhuban 3ydd Sector insport. Mae wir yn brawf o galibr y gwaith maen nhw’n ei wneud ar hyn o bryd, ac y maen nhw wedi ymrwymo i’w wneud yn y dyfodol, a bydd yn sicrhau datblygiad parhaus cynlluniau cynhwysol a darparu cyfleoedd i gymunedau anabl yn y campau”

 

Am fwy o wybodaeth am gyfleoedd chwaraeon cynhwysol efo’r Urdd: https://www.urdd.cymru/cy/chwaraeon/

Back

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Twitter

Only a few days left to book your Autism Awareness Workshop in Bridgend. Don't miss out and book here:… https://t.co/35gbRS7gFD


What an end to 2019 for @sabfor129 by winning her first world title! It's time to vote now and here's why… https://t.co/6WKmN8EFFG


If you don't already know all about why @mennaandjen should get your vote for Sports Personality of the Year 2019!… https://t.co/YIsk3Z3YEI


It's time to Vote!! @HollieA2012 is in the running for @bbcssportwales Sports Personality of the Year 2019. Here is… https://t.co/ch8BBPxIT2


Cofrestru i dderbyn cylchlythyr