4th Dec 2020

Cyfle am Swydd - GOGA Swyddog LGBTQI+

GOGA (Go Out Get Active) Swyddog LGBTQI+

Pride Cymru & Cwaraeon Anabledd Cymru

Conwy, Conwy Prif Ardal

£14,913 y flwyddyn

Contract, Rhan-amser, 3 diwrnod yr wythnos - 21 awr

Dyddiad cau: 3 Ionawr 2021

Cyf swydd: Swyddog GOGA (LGBTQ+)

 

Mae cyfle cyffrous wedi codi i gydlynu'r gwaith o ddarparu cyfleoedd GOGA i Lesbiaidd, Pobl ifanc Hoyw, Deurywiol, Trawsryweddol, Intersex, Queer / Questioning + (LGBTIQ+) a'u teuluoedd yn canolbwyntio ar ymgysylltu'n well â hamdden egnïol gyda'i gilydd ar draws Sir y Fflint, Sir Ddinbych a Chonwy.

Bydd deiliad y swydd yn cydlynu Ysbryd Ymddiriedolaeth Elusennol Marathon Llundain 2012 & Rhaglen Get Out Get Active (GOGA), sydd o fudd i rai o'r rhai mwyaf difreintiedig a phobl ifanc anweithgar. Bydd y prosiect yn canolbwyntio ar gefnogi unigolion i (neu ddychwelyd i mewn) rhaglenni gweithgarwch corfforol.

Mae'r swydd hon yn cael ei rheoli mewn partneriaeth gan Pride Cymru a Chwaraeon Anabledd Cymru, sy'n reoli holl raglenni GOGA yng Nghymru.

Mae'r swydd hon ar gyfer rhywun sydd wedi ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb a chynhwysiant mewn chwaraeon a hamdden egnïol ar gyfer plant LGBTIQ+, pobl ifanc a'u teuluoedd. Bydd ganddynt brofiad mewn gweithgarwch cymunedol, datblygu chwaraeon, gwaith ieuenctid neu hyfforddi ac wrth drefnu gweithgareddau corfforol, digwyddiadau chwaraeon a sesiynau hyfforddi. Byddant yn hunan-gymhellol ac yn frwdfrydig ac yn gyfathrebwr condent a perswadiol.

Prif Gyfrifoldebau

 • Bod yn gyfrifol am gydgysylltu'r gwaith o ddatblygu rhaglenni hamdden actif gan weithio gyda darparwyr presennol o'r gymuned leol a sefydliadau gweithgarwch gwirfoddol lleol ar gyfer plant a phobl ifanc a allai uniaethu fel LGBTIQ+.
 • Mapio sefydliadau allweddol sy'n ymgysylltu â Phobl Anabl leol a hwyluso perthynas waith â hwy fel partneriaid cyflawni allweddol.
 • Cynnal ymgynghoriad rheolaidd a pharhaus gyda phobl ifanc LGBTIQ+ a eu teuluoedd i sicrhau bod yr holl anghenion yn cael eu diwallu.
 • Hwyluso cyfleoedd hyfforddi cynhwysol a marchnata i ddarparwyr gweithgarwch corfforol, arweinwyr a gwirfoddolwyr eraill sy'n helpu i gyflwyno'r rhaglen.
 • Bod yn gyfrifol am drosolwg a hyrwyddo'r rhaglen weithredol yn eich ardal, gan weithio ochr yn ochr â darparwyr, arweinwyr a hyrwyddwyr/gwirfoddolwyr cymunedol.
 • Bod yn gyfrifol am weithredu mecanweithiau monitro a gwerthuso y cytunwyd arnynt a chasglu a choladu data priodol i fesur effeithiolrwydd y Rhaglen Ewch Allan Byddwch Actif yn eich ardal.
 • Bod yn gyfrifol am dasgau gweinyddol ac ariannol sy'n gysylltiedig â'r Rhaglen Ewch Allan Byddwch Actif ar gyfer eich ardal, ac adrodd i'r terfynau amser cenedlaethol a glywyd.
 • Gweithio ar y cyd â phartneriaid lleol i sicrhau bod y Rhaglen Ewch Allan Byddwch Actif yn canmol ac yn cysylltu â chyfleoedd a rhaglenni datblygu Gweithgarwch Corfforol eraill (gan gynnwys chwaraeon efallai) yng Nghymru.
 • Sicrhau bod Chwaraeon Anabledd Cymru a/neu bolisïau a Gweithdrefnau'r sefydliad sy'n cyflogi yn cael eu gweithredu'n effeithiol, gan gynnwys Diogelu a Lles Plant ac Oedolion mewn Perygl, Cyfle Cyfartal, Tegwch ac Amrywiaeth, ac Iechyd a Diogelwch.
 • Ymgymryd â chyfleoedd Dysgu Proffesiynol Parhaus priodol.
 • Hwyluso, cynllunio, gweithredu a monitro cyfleoedd gweithgarwch corfforol ar gyfer Ardaloedd Cymunedol wedi'u targedu yn unol â mentrau, targedau a blaenoriaethau'r DU, Cenedlaethol a Lleol.
 • Hwyluso, cynllunio a chefnogi'r gwaith o weithredu a monitro gweithgareddau mewn partneriaeth â darparwyr lleol.

 

Gwnewch gais drwy gyflwyno CV manwl a llythyr I cath@pridecymru.com sy'n amlinellu sut rydych chi'n cyfateb i'r meini prawf yn y disgrifiad swydd.

Rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth ac yn anelu at gyrraedd hyn yn ein gweithlu. Rydym yn croesawu ceisiadau gan pobl o bob rhan o'r gymuned, waeth beth fo'u hil, lliw, rhyw, oedran, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, crefydd neu gred.

 Prif Gyfrifoldebau a Manyleb y Person

https://www.charityjob.co.uk/jobs/pride-cymru-disability-sports-wales/goga-go-out-get-active-officer-lgbtqi-/721710?tsId=8

Back

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Twitter

Gareth is looking forward to our Virtual Awards night! More info coming soon... 🏆 https://t.co/2mk58T3Qf1


RT Welsh Sport Clubs 📢 We have ideas to help with your #BeActiveWales Fund application 💡 https://t.co/kdczdyHPfW https://t.co/tKtBONI4T7


RT Clybiau Chwaraeon Cymru 📍 Mae gennym ni syniadau i’ch helpu chi gyda chais i Gronfa #CymruActif 💡… https://t.co/gQygnbcv5x


📢 Mike Hayes appointed as Wales Women’s 3v3 Head Coach! 📢 Penodi Mike Hayes yn Brif Hyfforddwr Menywod Cymru 3v3!… https://t.co/Xg3oScCXtO