11th Dec 2020

Prif Hyfforddwr Tîm Cenedlaethol y Merched 3x3

Wheelchair basketball Wales - Gyda chefnogaeth Chwaraeon Anabledd Cymru

Prif Hyfforddwr Tîm Cenedlaethol y Merched 3x3 

Disgrifiad Swydd

Diben y Swydd

Gan adrodd i WWBA a Chwaraeon Anabledd Cymru, bydd y Prif Hyfforddwr yn gyfrifol am arwain Tîm Cenedlaethol Menywod Cymru gyda'r nod o sicrhau llwyddiant ar lefel ryngwladol.

Taliadau

Mae'r swydd hon yn wirfoddol tan 31 Awst 2022, yn amodol ar adolygiadau perfformiad.

Ymrwymiad Amser

i fodloni gofynion y rôl wirfoddol. Mae angen rhywfaint o ymrwymiad gyda'r nos ac ar benwythnosau.

Lleoliad

I'w drafod gyda WWBA a Chwaraeon Anabledd Cymru.

Rolau a Chyfrifoldebau

Arwain datblygiad sefydliadol, technegol, tactegol a chorfforol y rhaglen pêl-fasged cadair olwyn 3x3 i fenywod yng Nghymru

• Nodi athletwyr sy'n dangos y potensial i gynrychioli Cymru drwy raglen llwybr, gan feithrin perthynas gryf ag athletwyr a hyfforddwy
• Cynllunio a gweithredu rhaglen safonol ryngwladol sy'n cynhyrchu athletwyr perfformiad uchel gan ddefnyddio strwythurau ac adnoddau yng Nghymru
• Adeiladu diwylliant tîm lle caiff pob aelod ei werthfawrogi a chreu amgylchedd lle gall pob chwaraewr berfformio'n gyson i'w potensial
• Gweithio'n agos gyda WWBA a Chwaraeon Anabledd Cymru i adnabod a dethol chwaraewyr ar gyfer carfan 3 x 3 y Merched
• Helpu i hwyluso fformiwla hyfforddiant a chystadleuaeth ddomestig a rhyngwladol o ansawdd uchel er mwyn sicrhau bod y rhaglen 3 x 3 yn sicrhau'r canlyniadau gorau posibl
• Monitro a gwerthuso perfformiad athletwyr gan ddefnyddio data perthnasol i sicrhau bod safonau'n cael eu bodloni a bod potensial yn cael ei gydnabod
• Sicrhau bod Cynlluniau Perfformiad Unigol yn cael eu gweithredu, a'u hadolygu, yn cysylltu â hyfforddwyr y clwb i sicrhau bod anghenion hyfforddi athletwyr perfformiad yn cael eu diwallu ar lefel leol
• Bod yn gyfrifol am arwain y gwaith o hyfforddi a pharatoi carfan Cymru 3 x 3 ac aelodau unigol o'r tîm gan ddefnyddio strategaethau addysgu/hyfforddi effeithiol i wella datblygiad unigol a pherfformiad tîm
• Cynnal safonau moesegol uchel mewn hyfforddi, gan gael y wybodaeth, y sgiliau a'r cymwysterau cyfredol
• Rhannu arbenigedd a gwybodaeth drwy rwydwaith hyfforddwyr WWBA, gan sicrhau cefnogaeth i athletwyr a nodwyd ar y llwybr
• Cael dealltwriaeth a gwerthfawrogiad o'r angen i barchu cyfrinachedd
• Sicrhau bod dyletswydd gofal i athletwyr yn cael ei bodloni a bod polisi a gweithdrefn diogelu yn cael eu gorfodi
• Cefnogi'r gwaith o ddatblygu a chynnal delwedd a phroffil llwyddiannus ar gyfer Pêl-fasged Cadair Olwyn Cymru a chyfrannu at unrhyw gysylltiadau cyhoeddus, cyfathrebu a cheisiadau gan y cyfryngau fel y bo'n briodol gydag aelodau'r tîm.
• Ymgymryd â hyfforddiant sy'n briodol i'r rôl
• Cydymffurfio â pholisïau a gweithdrefnau perthnasol a'u gorfodi, yn enwedig Cod Ymddygiad y Hyfforddwr.
• Cynnal gwerthoedd WWBA, sef: Uniondeb, Cynhwysiant, Rhagoriaeth, Cydweithredu, Tryloywder ac Uchelgais

Manyleb y Person

• Profiad arwain effeithiol mewn amgylchedd pêl-fasged cadair olwyn sydd â hanes profedig o gyflawni canlyniadau
• Profiad o hyfforddi ar lefel y Gynghrair Genedlaethol
• Lefel wybodaeth ragorol pêl-fasged cadair olwyn, gan gynnwys gwybodaeth dechnegol ragorol ac ymwybyddiaeth o dueddiadau hyfforddi
• Gwybodaeth am reolau a rheoliadau BWB a IWBA.
• Sgiliau cyfathrebu medrus a ddarbwyllol gyda dealltwriaeth dda o'r amgylchedd perfformio pêl-fasged cadair olwyn ac anghenion chwaraewyr elît
• Dealltwriaeth o sut mae chwaraewyr unigol yn cael eu hysgogi ac yn gallu amrywio dulliau o ddatblygu perfformiad rhagorol a chyflawni'r gorau o dalent sy'n bodoli eisoes
• Bod â dealltwriaeth a gwerthfawrogiad o'r angen i barchu cyfrinachedd
• Hunan-gymhelliant ac yn gallu gweithio'n annibynnol ac fel rhan o dîm
• Bod ag uniondeb a didwylledd uchel ynghyd ag ymrwymiad i lywodraethu da
• Parodrwydd i wirfoddoli oriau afreolaidd a, phan fo angen, i deithio ledled Cymru a'r DU
• Perthynas gryf â chlybiau pêl-fasged cadair olwyn a'u prif hyfforddwyr ledled Cymru a'r DU
• Profiad a gallu i gefnogi datblygiad cyfannol athletwyr
• Dealltwriaeth o gyfle cyfartal ac ymrwymiad iddo

Bydd yn ofynnol i'r ymgeisydd gynnal tystysgrif hyfforddi Lefel 2 o leiaf gydag ymrwymiad i ennill cymhwyster lefel 3 o fewn 18 mis i'w benodi. Bydd gan yr ymgeisydd Drwydded Hyfforddwr Pêl-fasged Cadair Olwyn Prydain, Tystysgrif Diogelu ac Amddiffyn Plant/Oedolion ddilys a Thystysgrif Cymorth Cyntaf Brys ddilys. Mae'r rôl yn amodol ar wiriad DBS manylach boddhaol.

Barod i wneud cais?

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais am  Prif Hyfforddwr Tîm y Merched 3x3 cymru, dylech anfon erbyn 31 Rhagfyr 2020
• CV
• Llythyr eglurhaol (yn ymdrin â'r pwyntiau ym manyleb y person)
• copïau pdf o drwydded eich Hyfforddi, cymwysterau hyfforddi a thystysgrifau ategol eraill.

Anfonwch at: office@disabilitysportwales.com

Cynhelir cyfweliadau drwy gynhadledd fideo ar 15 Ionawr 2021.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y rôl, cysylltwch â: - Chris Wilson, Cadeirydd WWBA ar 07923 246408

Back

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Twitter

Gareth is looking forward to our Virtual Awards night! More info coming soon... 🏆 https://t.co/2mk58T3Qf1


RT Welsh Sport Clubs 📢 We have ideas to help with your #BeActiveWales Fund application 💡 https://t.co/kdczdyHPfW https://t.co/tKtBONI4T7


RT Clybiau Chwaraeon Cymru 📍 Mae gennym ni syniadau i’ch helpu chi gyda chais i Gronfa #CymruActif 💡… https://t.co/gQygnbcv5x


📢 Mike Hayes appointed as Wales Women’s 3v3 Head Coach! 📢 Penodi Mike Hayes yn Brif Hyfforddwr Menywod Cymru 3v3!… https://t.co/Xg3oScCXtO