2nd Mar 2021

Chwaraeon CymrU - RÔL HYFFORDDI A DATBLYGU POBL (SWYDDOG LLYWODRAETHU A DATBLYGU POBL)

RÔL HYFFORDDI A DATBLYGU POBL (SWYDDOG LLYWODRAETHU A DATBLYGU POBL)

CLICIWCH YMA I WNEUD CAIS

Teitl y swydd: Rôl Hyfforddi a Datblygu Pobl (Swyddog Llywodraethu a Datblygu Pobl)             
Adran: System Chwaraeon
Cyflog: Gradd 7- £34,262.71 - £36,703.07
Oriau gwaith: (bydd ystyriaeth yn cael ei rhoi i rannu swydd / llai o oriau yn unol â’n polisi gweithio hyblyg)

 

Pwy ydym ni

Chwaraeon Cymru yw’r sefydliad cenedlaethol sy’n gyfrifol am ddatblygu a hybu chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru. Ni yw prif gynghorwr Llywodraeth Cymru ar bob mater yn ymwneud â chwaraeon ac rydym yn gyfrifol am ddosbarthu cyllid y Loteri Genedlaethol. Ein nod ni yw nid yn unig gwella lefel y cymryd rhan mewn chwaraeon ar lawr gwlad, ond hefyd darparu i’n hathletwyr addawol y gefnogaeth ofynnol i gystadlu’n llwyddiannus ar lwyfan y byd.

Mae Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant wrth wraidd popeth rydym yn ei wneud yn Chwaraeon Cymru. Ceir rhagor o wybodaeth am hyn yn ein Datganiad Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant yma. 

Rydym yn gyflogwr blaengar sy'n cynnig buddion rhagorol i gyflogeion ac yn hyrwyddo cydbwysedd bywyd a gwaith iach, gan gynnig amrywiaeth o ddulliau hyblyg i'ch cefnogi.  

Mae sgiliau iaith (dwyieithrwydd ac amlieithrwydd) yn nodweddion dymunol ar draws pob rôl yn Chwaraeon Cymru. Rydym yn teimlo’n angerddol am hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg ac, fel rhan o'n rhaglen ddatblygu, rydym yn rhoi cyfle i bawb ddysgu Cymraeg os ydynt yn dymuno gwneud hynny, gan gynnig rhaglenni dysgu o lefel dechreuwr hyd at lefel rhugl.   

Mae'r rhan fwyaf o gyflogeion Chwaraeon Cymru yn gweithio o bell ar hyn o bryd oherwydd cyfyngiadau Covid-19. Pan fydd y cyfyngiadau'n cael eu codi, bydd Chwaraeon Cymru yn cofleidio dull cyfunol o weithio, lle byddwch yn gallu rhannu eich amser rhwng y swyddfa a'ch cartref i gyd-fynd orau â'ch amgylchiadau personol.

Sut byddwch yn cyfrannu

Rydym yn chwilio am unigolyn profiadol a fydd yn chwarae rhan allweddol mewn arwain, datblygu a chefnogi ein gwaith sy'n ymwneud â hyfforddi a datblygu hyfforddwyr yng Nghymru. Byddwch yn cefnogi ac yn gweithio'n uniongyrchol gyda'n Harweinwyr Datblygu Hyfforddwyr Perfformiad Hyfforddi, a'n Tîm System Chwaraeon, Llywodraethu, Pobl a Moeseg.

Bydd y rôl yn gofyn am arwain a chefnogi dull cydweithredol o weithredu gyda'n rhwydwaith o randdeiliaid allweddol a phartneriaid strategol wrth gynyddu gallu, hyder ac arweinyddiaeth y rhai sy'n cael effaith gadarnhaol ar hyfforddi yng Nghymru

Rydym yn chwilio am unigolyn profiadol a fydd ar flaen y gad o ran sicrhau ein bod yn manteisio i'r eithaf ar y buddsoddiad a'r gefnogaeth a roddir i hyfforddi yng Nghymru drwy bartneriaethau traws-chwaraeon a sector, rhannu adnoddau, a thrwy ddarparu cyfleoedd i hyfforddwyr, datblygwyr hyfforddwyr ac arweinwyr gyfarfod, cysylltu, cydweithredu a dysgu gyda'i gilydd.

Byddwch yn gyfrifol am sicrhau ein bod fel sector yn cydnabod ein diben ar y cyd a’n hatebolrwydd am effeithiolrwydd datblygu hyfforddwyr yng Nghymru. Byddwch yn cefnogi ac yn gweithio gyda'n partneriaid strategol i ddeall yn well y mathau o strwythurau, systemau a chyfleoedd datblygu hyfforddwyr sydd eu hangen i ddiwallu anghenion dysgu a chymhelliant ystod lawer ehangach ac amrywiol o hyfforddwyr.

Mae cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant wrth galon popeth rydym yn ei wneud yn Chwaraeon Cymru.Byddwch yn darparu arweinyddiaeth a chefnogaeth, gan sicrhau bod elfennau cydraddoldeb yn rhan annatod o raglenni, prosiectau a chyfleoedd hyfforddi a datblygu hyfforddwyr, o fewn sefydliadau partner ac ar draws y sector.

Gyda phwy fyddwch yn gweithio

Byddwch yn gweithio gyda rhwydwaith eang o sefydliadau fel ein bod, gyda'n gilydd, yn gallu creu dulliau arloesol o ddiwallu anghenion presennol a heriau'r dyfodol o fewn hyfforddi - gan gynnwys Partneriaethau Chwaraeon Rhanbarthol, Cyrff Rheoli Cenedlaethol, Sefydliadau Cenedlaethol, Awdurdodau Lleol, darparwyr AB ac AU, Sefydliadau Trydydd Sector a llawer mwy.

Yn fewnol, byddwch yn gweithio fel rhan o’r Tîm System Chwaraeon, Llywodraethu, Pobl a Moeseg yn ogystal â chydweithredu â chydweithwyr ar draws Chwaraeon Cymru i sicrhau bod materion sy'n ymwneud â hyfforddi a datblygu pobl yn cael eu cefnogi'n llawn. Yn ogystal, byddwch yn cynrychioli Cymru ar lefel y DU ar faterion sy'n ymwneud â hyfforddi a datblygu pobl.

Beth fydd arnoch ei angen

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr sydd â phrofiad, gwybodaeth a dealltwriaeth naill ai mewn dysgu oedolion, dysgu ac asesu, systemau datblygu hyfforddwyr, dylunio cwricwlwm hyfforddwyr ac athletwyr, datblygu pobl ac arweinyddiaeth, neu mewn creu amgylcheddau i bobl ddysgu a ffynnu. 

Byddwch yn gallu adnabod arferion sy'n dod i'r amlwg yng Nghymru a ledled y byd, defnyddio gwybodaeth ac ymchwil i sbarduno polisi a strategaeth, a sicrhau’r effairh orau bosib o ran effaith hyfforddi ar y Weledigaeth ar gyfer Chwaraeon a Strategaeth Chwaraeon Cymru. 

Dan arweiniad y dystiolaeth a'r wybodaeth hon, byddwch wedi ymrwymo i ddysgu a chefnogi eraill i ddysgu (o fewn Chwaraeon Cymru ac ar draws partneriaid). Bydd angen i chi fod yn awyddus i ddysgu a darganfod mwy a gwella'n barhaus yn y rôl.

Bydd gennych y gallu i feithrin perthnasoedd hynod effeithiol a herio consensws mewn ffordd adeiladol a gonest. Bydd angen i chi fod yn effeithlon wrth reoli sawl maes gwaith a bod â'r gallu i greu amgylchedd gwaith cadarnhaol, delio'n effeithiol â materion a phroblemau; a chymell, annog a herio eich cydweithwyr.

Mae gallu siarad Cymraeg yn ddymunol, ond nid yw’n hanfodol. Os oes gennych chi bresenoldeb a phersonoliaeth i weithio mewn tîm perfformiad uchel a hefyd angerdd a dyhead i lwyddo, byddem yn hoff iawn o glywed gennych chi.            

Beth sy’n digwydd nesaf

Am ragor o wybodaeth ewch i’n gwefan niwww.sportwales.org.uk/about-us/job-vacancies/our-vacancies.aspx

Am ddisgrifiad swydd yn Saesneg, cliciwch yma ac am ddisgrifiad swydd yn y Gymraeg cliciwch yma

Am fwy o wybodaeth am y rôl anfonwch e-bost i JOBENQUIRIES@SPORT.WALES

Dyddiad Cau: 5yp ar 17 Mawrth 2021  
Dyddiad Dros Dro y Cyfweliad:  30 Mawrth 2021  
Back

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Twitter

This year's Emerging Athlete of the Year was Deryn! Deryn is also the recipient of the Gareth John bursary! ⭐ Watc… https://t.co/RPF9YPU6aJ


RT 🇯🇵 🗻 Welsh Olympic and Paralympic hopefuls have been primed to expect a very different experience in Tokyo in 202… https://t.co/plKuYAkJwK


We wish we could relive our awards night - thank you all once more for making it a night to remember!🏆 WRU have do… https://t.co/ULNBKoMFTF


⛳ Another takeover – check out @disability_sport_wales on Instagram to see Wales Golf in action! ⛳ Meddiannu arall… https://t.co/Z7X7MOpVWd