14th Apr 2021

Gwobrau Chwaraeon Anabledd Cymru yn dathlu cyflawniadau ysbrydoledig eithriadol – a phob un yn fwy nodedig byth yn ystod blwyddyn o heriau mawr

Dathlodd gwobrau rhithwir Chwaraeon Anabledd Cymru gyflawniadau ysbrydoledig eithriadol athletwyr, sefydliadau, hyfforddwyr a gwirfoddolwyr – gyda’r cyfan yn fwy nodedig fyth mewn blwyddyn lle mae cyfyngiadau Covid-19 wedi effeithio'n ddifrifol ar fywydau pob un ohonom.

Cynhaliwyd y seremoni wobrwyo ar-lein a'i darlledu ar sianeli Facebook ac YouTube Chwaraeon Anabledd Cymru nos Wener (9 Ebrill) – sy'n golygu ei bod wedi'i gwylio ledled y byd a'i bod ar gael i nifer digyfyngiad o bobl. Cafodd ei chyflwyno gan Sam Lloyd a'r Paralympiad Aled Davies a’i darlledu yn y Gymraeg ac yn Saesneg, gydag isdeitlau ac Iaith Arwyddion Prydain.

Er bod cyfyngiadau Covid-19 wedi cau clybiau dros dro a gohirio twrnameintiau, mae Chwaraeon Anabledd Cymru wedi parhau i fod ar agor ar gyfer busnes – gan rymuso technoleg a symud rhyngweithio cymdeithasol, sesiynau hyfforddi a'r hwyl o gymryd rhan mewn chwaraeon ar-lein, gyda hyfforddwyr a gwirfoddolwyr yn parhau i rannu eu hangerdd a'u profiad gyda chynulleidfa barod a brwdfrydig.

Mae'r canlyniad wedi arwain at lawer o gyflawniadau chwaraeon nodedig, wrth i weithgarwch corfforol, gan gynnwys chwaraeon, barhau i ysbrydoli, dylanwadu a chynnwys, hyd yn oed yn ystod pandemig byd-eang.

Dywedodd Fiona Reid, Prif Swyddog Gweithredol Chwaraeon Anabledd Cymru: "Mae wedi bod yn flwyddyn anodd ond rydw i mor gyffrous i allu dathlu'r holl gyflawniadau anhygoel mewn chwaraeon anabledd a chynhwysol yng Nghymru yn ein gwobrau ni.

"Llongyfarchiadau i'n holl enillwyr ni ac i bawb oedd ar y rhestri byrion. Roedd hi'n noson gofiadwy yn llawn straeon ysbrydoledig ac er gwaethaf yr heriau yn ystod y deuddeg mis diwethaf, fe ddylen ni fod yn eithriadol falch fel cenedl."

Dyma enillwyr y gwobrau, a gydnabuwyd gan Chwaraeon Anabledd Cymru am eu cyfraniad eithriadol at chwaraeon – gartref ac ar y llwyfan rhyngwladol:               

 

Sefydliad Insport y Flwyddyn

Enillydd: Undeb Rygbi Cymru.

Greg Woods (Rheolwr Menter Undeb Rygbi Cymru): "Waw, diolch yn fawr, mae'n gymaint o anrhydedd ennill Sefydliad y Flwyddyn. Mae'n gymaint o anrhydedd i ni, yn enwedig gyda'r holl sefydliadau a chyrff rheoli eraill sydd yng Nghymru sy'n gwneud gwaith gwych mewn chwaraeon cymunedol, i sicrhau bod pobl o bob gallu yn medru cymryd rhan mewn chwaraeon. I ni yn y byd rygbi, ’allwn ni ddim ei wneud e ar ein pen ein hunain, ac fe hoffwn i ddiolch i'n holl bartneriaid a'n sefydliadau a'n holl glybiau cymunedol a’r gwirfoddolwyr sy'n rhoi oriau ac oriau o’u hamser i sicrhau bod pobl yn gallu chwarae ein camp wych ni. Diolch eto, rydyn ni’n falch tu hwnt."


Athletwr Newydd y Flwyddyn

Enillydd: Deryn Allen-Dyer (Jiwdo).

Deryn Allen-Dyer: “Mae'n anrhydedd ac yn fraint derbyn y wobr yma, a gobeithio y gallaf i ysbrydoli pobl eraill i gymryd rhan mewn chwaraeon. Fe hoffwn i ddiolch i fy ysgol am adael i mi gael cymaint o amser i ffwrdd i fynd i gystadlaethau a hyfforddiant ac fe hoffwn i ddiolch hefyd i Mam a Dad am fynd â fi i'r gamp o oedran mor ifanc a 'nghyflwyno i i'r teulu anhygoel yma."

 

Ysbrydoli Fy Siwrnai            

Enillydd: Will Bishop (Pêl Fasged Cadair Olwyn/Athletwr)

Will Bishop: “Diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi fy helpu i ar hyd fy llwybr chwaraeon. A gobeithio y gallwn ni fynd bob cam i’r Gemau Paralympaidd. Diolch o galon!”

 

Athletwr y Flwyddyn

Enillydd: Ben Pritchard (Para-Rwyfwr Prydain Fawr).

Ben Pritchard: "Mae'n anrhydedd enfawr ennill y wobr yma ac fe hoffwn i ddiolch yn fawr i ddechrau i'r bobl wnaeth fy enwebu i, a'r panel luniodd y rhestr fer, ac i'r rhai sydd wedi fy helpu i gyrraedd lle'r ydw i – Clwb Rhwyfo Dinas Abertawe, Rhwyfo Cymru, Chwaraeon Anabledd Cymru a Rhwyfo Prydain. Mae'n enfawr, ac rydw i eisiau dweud diolch o galon. Dyma'r fuddugoliaeth gyntaf am eleni, a gobeithio y gallaf fynd ymlaen o'r fan yma ac ennill y Bencampwriaeth Ewropeaidd a mynd ymlaen i'r Gemau Paralympaidd yn Tokyo ac ennill yno hefyd."

 

Gwobr Cyflawniad Oes Jim Munkley

Enillydd: John Harris.

Athletwr Paralympaidd bum gwaith ac enillydd medal aur Paralympaidd.

Mae John wedi gweithio'n ddiflino ar hyd ei oes i ysbrydoli eraill, ac mae ei gyflawniadau codi arian arloesol a syfrdanol niferus yn cynnwys beicio llaw o amgylch Cymru yn 1997 i godi arian i adeiladu canolfan chwaraeon gyntaf Cymru wedi’i chynllunio ar gyfer defnyddwyr anabl yn unig – ac wedyn beiciodd rownd Cymru eto i godi arian i'w chadw ar agor.

John Harris: "Waw, dydw i ddim yn brin o eiriau yn aml iawn! Nid dim ond i mi mae'r Wobr Cyflawniad Oes yma, mae ar gyfer yr holl bobl hynny a roddodd y bywyd rydw i wedi'i gael i mi ac rydw i'n credu ’mod i’n berson ffodus iawn o ran y bobl rydw i wedi cwrdd â nhw. Dyma'r eisin ar y gacen ac mae’r ffaith ei fod yn dod gan fy nghyfoedion yn eithaf arbennig.

"Ar ôl i mi ddechrau hyfforddi, roeddwn i'n gwybod mai chwaraeon fyddai fy nyfodol i. A phan rydw i’n edrych ar y fedal aur wnes i ei hennill yn y Gemau Olympaidd yn 1984 rydw i’n gwybod mai fi oedd y gorau yn y byd. Nid y gorau ym Mhont-y-pŵl, Torfaen, Cymru, Prydain Fawr – Johnny Harris oedd y gorau yn y byd! Mae hynny'n ddigon i mi."

Back

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Twitter

📣 @Urdd would like your opinion and understanding of your experiences to plan future developments,and appreciate yo… https://t.co/v4CfHyibfC


📝 DSW need your help to improve physical activity for disabled people by sharing your experiences! @BethMunro19https://t.co/50CUdJJpIj


📣 The Welsh Sports Association for People with Learning Disability are seeking a consultant or consultancy to suppo… https://t.co/ZGMbyJr6ck


RT @Kieranjones____ is delighted to back in shot put action and takes inspiration from @AledDavies2012. @dsw_newshttps://t.co/FIa1ymkXOy