19th Apr 2021

Wales Deaf Sport are seeking a consultant or consultancy to support and direct the development of their strategy

Briff datblygu strategaeth

Mae Chwaraeon Byddar Cymru yn chwilio am ymgynghorydd neu wasanaeth ymgynghori i gefnogi a chyfarwyddo’r broses o ddatblygu ei strategaeth a fydd yn diffinio ffocws y sefydliad tan XXXX. 

 

Mae'r dogfennau canlynol ar gael i gefnogi datblygiad y strategaeth hon:

  • Dogfen Strategaeth Chwaraeon Byddar Cymru (cyfredol)
  • Dogfennau Llywodraethu Chwaraeon Byddar Cymru
  • Blu Bo (2016) - Adolygiad o Chwaraeon Byddar yng Nghymru
  • Strategaeth UK Deaf Sport
  • Strategaeth a Theori Newid Chwaraeon Anabledd Cymru
  • Gweledigaeth ar gyfer chwaraeon yng Nghymru
  • Strategaeth Chwaraeon Cymru
  • Model Ariannu Chwaraeon Cymru
  • Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 (Canllawiau Statudol)

 

Gwybodaeth am Chwaraeon Byddar Cymru (WDS)

Yn 1946, sefydlwyd Cyngor Chwaraeon De Cymru gan grŵp o bobl fyddar oedd â diddordeb mawr mewn cymryd rhan mewn chwaraeon. Chwaraewyd y campau dan do yn bennaf ar draws Clybiau Byddar De Cymru. Ymysg y campau hyn roedd dartiau, snwcer, biliards, dominos, nofio a phêl droed yn yr awyr agored. Roedd 7 clwb i bobl fyddar - Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd, Llanelli, Pontypridd, Castell-nedd, Casnewydd ac Abertawe.

 

Yng nghanol yr wythdegau neu ganol y nawdegau, newidiwyd yr enw i Chwaraeon Byddar Cymru er mwyn i’r corff ddarparu ar gyfer yr holl bobl fyddar ledled Cymru.  Yn y mileniwm sefydlwyd Rygbi Byddar Cymru, Golff Byddar Cymru a Phêl Droed Byddar Cymru.  Mae WDS wedi cynnal Pencampwriaeth Bowlio Lawnt Ryngwladol Pobl Fyddar yn Llandrindod yn 2007. Ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach sefydlwyd Cymdeithas Bowlio Byddar Cymru a Chymdeithas Clybiau Byddar Cymru.

Mae Chwaraeon Byddar Cymru yn bodoli nawr i roi cymorth i unrhyw un mewn chwaraeon sydd angen help gyda hyfforddiant, cynllunio ac ati. Mae Chwaraeon Anabledd Cymru wedi darparu cymorth a grantiau dros y blynyddoedd i helpu Chwaraeon Byddar Cymru a gobeithio y bydd yn parhau.  Mae Chwaraeon Byddar Cymru bellach yn ceisio cefnogi pob athletwr byddar.

 

Gweledigaeth Bresennol Chwaraeon Byddar Cymru: 

Bod Cymru yn wlad lle gall pobl fyddar a thrwm eu clyw o bob oed sy'n dymuno cymryd rhan mewn chwaraeon ac ymarfer corff wneud hynny heb rwystr

 

Datganiad Cenhadaeth Cyfredol Chwaraeon Byddar Cymru: 

Mewn partneriaeth ag UK Deaf Sport, mae Chwaraeon Anabledd Cymru, Cyrff Rheoli Chwaraeon a Sefydliadau Pobl Fyddar a Thrwm eu Clyw yng Nghymru yn trefnu ac yn datblygu cyfleoedd i oedolion a phobl ifanc byddar a thrwm eu clyw gymryd rhan mewn chwaraeon ac ymarfer corff. Bydd hyn wedyn yn sicrhau bod Chwaraeon Byddar Cymru yn dod yn sefydliad effeithiol gyda Chynllun Strategol y gellir ei gyflawni sy'n sicrhau llwyddiant i'r gymuned yn ogystal â pherfformiad uchel.

 

Gwybodaeth am UK Deaf Sport (UKDS)

UK Deaf Sport yw Ffederasiwn Cenedlaethol Chwaraeon Byddar yn y DU. Gan weithio gyda phartneriaid a sefydliadau ar draws y Pedair Gwlad, y weledigaeth yw bod pawb byddar yn actif ac yn cael eu hysbrydoli gan chwaraeon a gweithgarwch corfforol. Cenhadaeth y sefydliad yw arwain, annog, galluogi a chefnogi mwy o gyfleoedd i bobl fyddar gymryd rhan mewn chwaraeon drwy gydol eu bywydau a mwy o athletwyr byddar i berfformio ar lwyfan y byd.

Back

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Twitter

📣 @Urdd would like your opinion and understanding of your experiences to plan future developments,and appreciate yo… https://t.co/v4CfHyibfC


📝 DSW need your help to improve physical activity for disabled people by sharing your experiences! @BethMunro19https://t.co/50CUdJJpIj


📣 The Welsh Sports Association for People with Learning Disability are seeking a consultant or consultancy to suppo… https://t.co/ZGMbyJr6ck


RT @Kieranjones____ is delighted to back in shot put action and takes inspiration from @AledDavies2012. @dsw_newshttps://t.co/FIa1ymkXOy