21st May 2021

Cydlynydd Llwybr Para Athletau

PROFFIL RÔL

 

Teitl y swydd            Cydlynydd Llwybr Para Athletau

Yn Adrodd i              Uwch Swyddog Llwybr Perfformiad Chwaraeon Anabledd Cymru (ChAC) a    Rheolwr Rhaglen Athletau Cymru

Lleoliad                    Canolfan Athletau Dan Do Genedlaethol, Cyncoed, Caerdydd

 

Cyflog                       Graddfa £ 27, 000 - £ 32,000

 

Contract                   Tymor penodol - dwy flynedd

 

Patrwm gweithio     Llawn amser (37 awr / wythnos)

Mae patrymau gweithio hyblyg ar gael, a gall y rôl gynnwys gweithio mewn digwyddiadau gyda'r nos / ar y penwythnos o bryd i'w gilydd o fewn yr wythnos 37 awr

 

Pwrpas y rôl              1) Cefnogi datblygiad a chynnydd Para Athletwyr o fewn y Llwybr Athletau (o lefel gymunedol hyd at lefel perfformiad) fel y nodir gan Chwaraeon Anabledd Cymru ac Athletau Cymru.

                                 2) Sicrhau bod pob Para Athletwr ar y llwybr athletau yn cael cyfleoedd cymunedol priodol ac ystyrlon sy'n cefnogi eu hanghenion unigol.

                                 3) Darparu sesiynau mentora a chymorth uwchsgilio yn y maes i athletwyr, hyfforddwyr, clybiau a chysylltiadau allweddol mewn cydweithrediad â Thîm Llwybr Perfformiad Chwaraeon Anabledd Cymru ac Athletau Cymru.

 

Cyllidebau                -

 

Rhyngwynebau allweddol       Llwybr Perfformiad Athletau, Rhaglen Gymunedol Athletau, Insport, ChAC, Hybiau Llwybr Perfformiad

 

 

 

Cyfrifoldebau allweddol

1) Datblygu'r Llwybr Athletau

 • Datblygu llwybr perfformiad i bara-athletwyr a gaiff ei gynnwys ar bob cam o lwybr presennol Athletau Cymru (Gweithgareddau Datblygu Rhanbarthol / Gweithgareddau Datblygu Cenedlaethol)
 • Proffilio ac adnabod cyfleoedd cynnydd a chefnogaeth i gyfranogwyr wrth iddynt gychwyn ar y Llwybr.
 • Pan fo angen a phan gytunir, cynrychioli a chefnogi Para Athletwyr mewn cystadlaethau a digwyddiadau penodol.
 • Gweithio gyda chydlynwyr talent cystadlaethau cenedlaethol i gefnogi rhaglenni er mwyn paratoi athletwyr penodol h.y. gwersylloedd hyfforddi, cymorth gwyddor chwaraeon.

 

2) Dod o hyd i Gyfleoedd

 • Cydweithio â Thîm Llwybr Perfformiad Chwaraeon Anabledd Cymru i gefnogi'r broses o sicrhau bod athletwyr yn cyrraedd lleoliadau priodol.
 • Datblygu cyfleoedd ar gyfer pob grŵp amhariad e.e. WPA, Virtus, Deaflympics.
 • Dod i adnabod clybiau Insport a gweithgareddau rhanbarthol er mwyn cynyddu'r ddarpariaeth sydd ar gael ar stepen drws pobl anabl.

 

3) Mentora ac Uwchsgilio

 • Cynorthwyo arweinwyr cystadlaethau i drefnu a chyflwyno dyddiau datblygu, gwersylloedd a digwyddiadau er mwyn sicrhau llwybr a rhaglen integredig.
 • Monitro ac olrhain newidiadau i restr Disgyblaethau Dosbarthiad WPA, a chefnogi'r Athletwyr y gallai'r newidiadau effeithio arnynt.
 • Darparu cefnogaeth fentora allgymorth i hyfforddwyr a chlybiau er mwyn gallu integreiddio athletwr anabl i leoliadau'n gadarnhaol.
 • Rhannu ac uwchsgilio clybiau a hyfforddwyr dethol sydd â dealltwriaeth o amhariadau penodol ac ystyriaethau penodol ar gyfer para-athletwr mewn athletau
 • Ar y cyd â Rheolwr Datblygu Hyfforddwyr Athletau Cymru, gweithio gyda grŵp dethol o hyfforddwyr penodedig i ddatblygu grŵp o bara-hyfforddwyr perfformiad ledled Cymru.

 

Mae'r swydd-ddisgrifiad hwn yn egluro prif bwrpas a phrif elfennau'r swydd. Mae'n ganllaw i natur a phrif ddyletswyddau'r swydd fel y maent ar hyn o bryd, ond nid fel rhestr gynhwysfawr na pharhaol y'i bwriedir.

 

 

Manyleb Person

 

Cais

Cyfweliad

Tasg

Hanfodol

 

 

 

Gwybodaeth a phrofiad cadarn o chwaraeon Paralympaidd a chwaraeon y Gymanwlad

ü

ü

ü

Ymwybyddiaeth o Chwaraeon Olympaidd Arbennig, chwaraeon Virtus a'r Deaflympics

 

ü

ü

Profiad o weithio gydag athletwyr talentog / elitaidd

ü

ü

ü

Profiad o weithio ochr yn ochr â hyfforddwyr a phartneriaid i gefnogi cynnydd athletwyr

ü

ü

 

Gwybodaeth am broffilio athletwyr (chwaraeon anabledd), llwybrau a dangos dealltwriaeth o egwyddorion Datblygu Athletwyr yn y Tymor Hir (LTAD) a strwythurau cyflwyno

ü

ü

ü

Gwybodaeth am chwaraeon elitaidd, eu systemau a'r  disgwyliadau a'r gofynion ar athletwyr

ü

ü

ü

Dull dyfeisgar a brwdfrydig o weithredu, gyda'r gallu i ffynnu mewn tîm cenedlaethol sy'n gweithio ledled Cymru

ü

ü

ü

Cymhwyster hyfforddi cyfredol mewn camp benodol

ü

ü

 

Dylech fod yn:

ü

 

 

chwaraewr tîm sy'n barod i hwyluso datblygiad mewn ffordd ragweithiol, ystyriol sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn

ü

ü

 

ymrwymo'n llwyr i degwch, amrywiaeth a chynhwysiant ac yn gyfarwydd â'r athroniaethau hynny

ü

ü

ü

annibynnol, yn fwriadol, yn ddiffuant ac yn meddu ar awydd pwerus i adeiladu llwybrau perfformiad llwyddiannus

ü

 

ü

trefnus iawn gyda sgiliau adeiladu perthynas cryf

ü

ü

ü

gallu monitro a gwerthuso rhaglenni a darpariaeth gyda chefnogaeth

ü

ü

ü

gallu bod yn weddol hyblyg o ran oriau gwaith er mwyn cyflawni pob rhan o'r swydd yn effeithiol

ü

 

 

dylai fod gennych chi lefel uchel o lythrennedd cyfrifiadurol gan gynnwys prosesu geiriau, taenlenni, PowerPoint ac e-bost

ü

 

 

 dylai fod gennych chi fodd o deithio i gyfarfodydd, digwyddiadau a safleoedd prosiect ac ymrwymo i weithio rhai oriau afreolaidd, anghymdeithasol (yn ôl yr angen)

 

ü

 

yn barod i weithio oriau afreolaidd, teithio a mynychu cyfarfodydd dros nos

 

 

 

 

 

Manteisiol

 

Profiad o weithio mewn system datblygu perfformiad

 

ü

 

Cymhwysedd yn yr iaith Gymraeg a/neu BSL

ü

ü

ü

Hanes llwyddiannus o gynhyrchu athletwyr talentog

 

ü

ü

Nid yw'r proffil rôl hwn yn un cyflawn. Fe'i bwriedir fel dynodiad amlinellol o'r meysydd gweithgaredd a bydd yn cael ei drafod gyda chi a'i ddiwygio dros amser yng ngoleuni anghenion newidiol y cwmni.

Pecyn Buddion

Teitl y swydd                 Cydlynydd Llwybr Para Athletau

Cyflog                             £ 27,000 i £ 32,000 y flwyddyn, amser llawn

Cyfnod                            Cyfnod Penodol, 2 flynedd

Gwyliau                         25 diwrnod â thâl o wyliau blynyddol yn ogystal ag 8 diwrnod â thâl ar    wyliau banc  

Oriau                              Llawn Amser – 37 awr yr wythnos

Buddion eraill              Cynllun Pensiwn y Cwmni (cyflogwr yn gwneud cyfraniad cyfatebol o hyd at   6%)

                                      Parcio am ddim ar safle ein swyddfeydd (NIAC, CISC)

                                      Cyfleoedd hyfforddi a datblygu gyrfa wedi'u hariannu

Cyfnod rhybudd             3 mis

 

Eisiau ymuno â'n tîm?

Darllenwch y proffil rôl yn ofalus, yn enwedig yr addysg, y sgiliau a'r profiad hanfodol sy'n ofynnol er mwyn llwyddo cyn mynd i'n gwefan i gychwyn ar eich cais yn:

Rydym yn cadw'r hawl i gau swyddi gwag cyn y dyddiad cau penodedig, pe bai nifer fawr o geisiadau yn cael eu derbyn. Gwnewch gais yn gynnar i osgoi cael eich siomi.

Rydym yn penodi gyda system agored a gonest sy’n seiliedig ar arferion gorau presennol ac os oes arnoch chi angen unrhyw gymorth i gwblhau eich cais neu os oes arnoch chi angen fformat gwahanol, cysylltwch â:

            Rob Sage, Athletau Cymru

            Rob.sage@welshathletics.org    029 20 649 844 / 07523 039 115

            Stadiwm Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Lecwydd, Caerdydd, CF11 8AZ

 

 

Sylwer os gwelwch yn dda:

Rydym yn ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc ac yn disgwyl i'r holl staff a gwirfoddolwyr rannu'r ymrwymiad hwn.

Gall y swydd y gwneir cais amdani gael ei heithrio o'r Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr ac felly mae'n rhaid i'r ymgeisydd ddatgelu'r holl gollfarnau wedi eu disbyddu. Mae unrhyw swyddi sy'n cynnwys cyswllt â phlant neu oedolion agored i niwed wedi'u heithrio.

Rydym yn ymrwymo i gynhwysiant ac yn croesawu ysbryd pob deddfwriaeth cydraddoldeb. Byddwn bob amser yn barod i wneud addasiadau rhesymol i sicrhau hygyrchedd i unrhyw un sydd ei angen pan fo hynny’n bosib.

Nid oes modd i ni gynnig nawdd fisa ac mae'n rhaid bod gan ymgeiswyr hawl i weithio yn y DU er mwyn gwneud cais a chael eich ystyried ar gyfer y swydd hon. Os nad ydych chi'n un o wladolion y Deyrnas Unedig/ UE, rhaid bod gennych chi fisa gwaith priodol er mwyn bod yn gyflogedig.

Bydd eich data personol  yn cael ei gadw am hyd at ddwy flynedd a'i ddefnyddio i ddibenion recriwtio Athletau Cymru yn unig, er mwyn rhoi gwybod i chi am swyddi gwag newydd neu ei brosesu'n unol â swydd wag y byddwch yn gwneud cais amdani yn y dyfodol.

 

Ni fyddwn byth yn rhoi eich manylion i drydydd parti. Er mwyn dysgu mwy am ein dull o barchu eich preifatrwydd, ewch i'n tudalen ar Breifatrwydd, Cwcis a Hawlfraint.

I gael mwy o wybodaeth am Athletau Cymru, ewch i'n gwefan a thudalen 'Amdanom Ni'

Back

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Twitter

📣 NEW RESOURCES: ATHLETICS Please check in and access the resources here: https://t.co/OUJQlFuLYG 📣 NEWYDD HEDDIW:… https://t.co/J7z4l0UyaO


RT Are you a teacher, coach or sports student striving to adapt your sports session for wheelchair participants? Then… https://t.co/AbicojZryJ


📣 UK Boccia Online Learning Opportunities - all info below! Sign up here: https://t.co/pJ4HBmjPH9 @BocciaUKhttps://t.co/eSShJdyGry


RT Last week we launched our #GetOutGetActive learning resources sharing the What? How? Who? And What next of GOGA? Wi… https://t.co/fDmzwbz0f8