3rd Jun 2021

Swydd Gwag Cyngor Bro Morgannwg:

Swyddog Byw'n Iach (Chwaraeon Anabledd) Ymgeisio ar-lein

DYDDIAD CAU
15-Jun-2021
RHIFSWYDD
EHS00172
LLEOLIAD
Lleoliadau Lluosog
YSTOD CYFLOG
£14,751.00 - £16,786.00 Fesul Blwyddyn
MATH O GONTRACT
Tymor Dros Dro / Sefydlog
MATH O SAFLE
Rhan Amser

Amdanom ni

Nod y Tîm Byw’n Iach yw cynyddu nifer y bobl sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon, gweithgarwch corfforol a chyfleoedd chwarae, i wella eu hiechyd a’u lles. Rydym yn gweithio gydag amrywiaeth o bartneriaid i greu gweithgareddau newydd a’u datblygu ymhellach ar gyfer pobl o bob oed ym Mro Morgannwg.

 

Ynglŷn â'r rôl

Manylion Tâl: Gradd 7 - £25,991 - £29,577 y.f. pro tata

Oriau Gwaith / Patrwm Gweithio: 21 awr yr wythnos

Prif Le Gwaith: Gweithio gartref ac yn y swyddfa

Rheswm dros gynnig swydd dros dro: Contract dros dro yw'r swydd hon ar hyn o bryd tan 31/3/22 gan ei bod yn cael ei hariannu'n bennaf drwy gyllid allanol. 

Disgrifiad:

Mewn partneriaeth â Chwaraeon Anabledd Cymru, rydym yn chwilio am Swyddog Byw’n Iach  i arwain y gwaith o ddatblygu a gweithredu'r cynllun chwaraeon anabledd ym Mro Morgannwg, a chyfrannu at nodau cenedlaethol cynllun Chwaraeon Anabledd Cymru. Gan ddefnyddio tystiolaeth a mewnwelediad, cydweithio â phartneriaid i greu a gweithredu'r cynllun sy'n adlewyrchu anghenion y gymuned, gyda'r nod o gynyddu cyfranogiad cynaliadwy ac yna effeithio’n gadarnhaol ar iechyd a lles trigolion y Fro. Bydd yr ymgeisydd yn datblygu diwylliant cynhwysol drwy dirwedd chwaraeon a gweithgarwch corfforol y sir drwy'r rhaglen 'insport' a chydlynu rhaglen o gyfleoedd dysgu i gynyddu gwybodaeth, hyder a sgiliau ymhlith y rhai a all gefnogi'r gwaith o ddarparu cyfleoedd chwaraeon a gweithgarwch corfforol.

 

Amdanat ti

Bydd angen:

 • Gradd berthnasol neu gymhwyster cyfatebol mewn chwaraeon
 • Profiad y gellir ei ddangos o weithio gyda phobl anabl yn wirfoddol neu'n broffesiynol, mewn amgylchedd chwaraeon yn ddelfrydol.
 • Profiad y gellir ei ddangos o weithio gyda sefydliadau yn y gymuned, a’u cefnogi, i ddatblygu a chynyddu cyfleoedd ar gyfer chwaraeon / gweithgarwch corfforol. Cydlynu, datblygu a chynllunio prosiectau chwaraeon a gweithgarwch corfforol cynhwysol o fewn ystod o amgylcheddau gan gynnwys lleoliadau cymunedol, gyda phrofiad o addasu gweithgareddau / rhaglenni i fodloni anghenion y grwpiau neu'r unigolion a dargedir.
 • Profiad o reoli prosiectau gan gynnwys creu, monitro a gwerthuso cynlluniau datblygu, yn ddelfrydol cynlluniau datblygu chwaraeon / gweithgarwch corfforol
 • Profiad o reoli cyllidebau prosiectau a chynllunio ariannol yn llwyddiannus
  Profiad o recriwtio a rheoli gwirfoddolwyr.
 • Profiad o ddefnyddio mewnwelediad a data i lywio'r broses o wneud penderfyniadau a chynllunio, ac i gefnogi dysgu.
 • Profiad o weithredu cyfleoedd dysgu llwyddiannus i gynyddu gwybodaeth, hyder a sgiliau ymhlith eraill
 • Profiad o ymgynghori ac ymgysylltu â darpar gyfranogwyr, ac enghreifftiau o hyn gan arwain at gyfranogiad parhaus mewn gweithgarwch corfforol
 • Deall cymhelliant gwirfoddolwyr.
 • Gallu gweithio o'ch pen a'ch pastwn eich hun, dan bwysau gyda sgiliau trefnu a gweinyddol da er mwyn rheoli llwyth gwaith yn effeithiol.
 • Yn barod ac yn gallu gweithio oriau anghymdeithasol, yn cynnwys nosweithiau a phenwythnosau.
 • Gallu gyrru/teithio ar hyd a lled y Fro neu rhwng lleoliadau fel y bo'n berthnasol

 

Gwybodaeth Ychwanegol

Y math o wiriad GDG sy’n ofynnol: Manwl 

Am rhagor o wybodaeth, cysylltwch â: Karen Davies ( KJDavies@valeofglamorgan.gov.uk / 01446 704793)

Gweler y disgrifiad swydd / manyleb person atodedig i gael rhagor o wybodaeth: Job Details (valeofglamorgan.gov.uk)

Back

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Twitter

Don’t forget to book onto the wheelchair tennis taster sessions that are happening next weekend - last day for book… https://t.co/BkLIPnMCCf


RT Learn more about 3×3 Wheelchair Basketball with @_IWBF's webinars this week 🏀 Tomorrow (29 Oct), 7am-8am (BST) 💻 F… https://t.co/MpcusHiojc


RT Workshop on @sportwales 'introduction to Crowdfunding' 🔴How crowdfunding works 🔴Sport Wales extra funding and how… https://t.co/PgbWQieJBO


📣 Registering for insport Series: Education / Cofrestru ar gyfer Cyfres insport: Addysg! Register your school here… https://t.co/WvHsedMpO7