16th Jun 2021

Athletwyr o Gymru yn dod â medalau aur, arian ac efydd adref i Dîm Prydain Fawr ym Mhencampwriaethau Ewropeaidd Para Athletau'r Byd

Gwelwyd perfformiad syfrdanol gan athletwyr o Gymru wrth iddynt gynrychioli Tîm Prydain Fawr ym Mhencampwriaethau Ewropeaidd Para Athletau'r Byd yng Ngwlad Pwyl (1-5 Mehefin).

 

Cynhaliwyd y twrnamaint yn Stadiwm Zdzisław Krzyszkowiak yn Bydgoszcz, a llwyddodd saith athletwr o Gymru i ennill un fedal aur, dwy fedal arian a thair medal efydd – yn ogystal â sicrhau dau gyflawniad gorau personol a thri chyflawniad personol gorau am y tymor hefyd.

 

Byddai hyn wedi bod yn gyflawniad anhygoel dan unrhyw amgylchiadau, ond yn y pencampwriaethau rhyngwladol mawr cyntaf ers pandemig Covid-19, a chydag athletwyr yn gorfod ymgynefino'n gyflym â phrotocolau diogelwch newydd a gweithdrefnau cadw pellter cymdeithasol llym, roedd y llwyddiant ar y cyd yn fwy nodedig byth.

 

Enillodd Aled Davies gystadleuaeth ragorol, gan ennill medal aur yn rownd derfynol Taflu Pwysau F63.

 

Roedd y pencampwr aml-deitl Para o Ben-y-bont ar Ogwr yn ail hanner ffordd drwy’r gystadleuaeth, ond sicrhaodd safle'r fedal uchaf gyda thafliad o 15.17 metr yn y pedwaredd rownd i gadw ei rediad heb ei guro mewn pencampwriaeth fawr ers naw mlynedd. Hwn oedd seithfed teitl Ewropeaidd Aled, sy'n cyfateb i'w gyfres o deitlau Pencampwriaeth y Byd.

 

"Roedd hon yn bencampwriaeth wahanol i mi. Doeddwn i ddim fi fy hun allan yna heddiw, cymaint o emosiynau," meddai Aled. “Mae angen i mi barchu'r ffaith fy mod yn rhydlyd. Mae llawer o amser wedi mynd heibio ers i mi gystadlu'n iawn, rwyf mewn cyflwr gwych, nid yw hyn yn cyfleu'n iawn ble rydw i ar hyn o bryd felly rwy'n falch o gael y gystadleuaeth hon o'r ffordd.

"Dydw i ddim yn un i osgoi teitl, roeddwn i'n gwybod y byddai pethau'n gallu mynd y naill ffordd neu’r llall gyda’r gystadleuaeth hon. Dydw i ddim meddwl y gallwn fod wedi perfformio'n waeth nag y gwnes i heddiw, felly mae'n sefyllfa braf fy mod dal yn cystadlu am fedalau ac, unwaith eto, roeddwn yn lwcus o ennill y tro hwn, ond fel 'na mae hi. Weithiau mae'n rhaid i chi ennill, dim ots sut.”

 

Enillodd Kyron Duke, enillydd medal efydd Pencampwriaethau Para Athletau'r Byd 2019, fedal arian mewn rownd derfynol Taflu Pwysau F41 hynod gystadleuol – lle gwelwyd y dyn o Gasnewydd yn taflu 13.39 metr - ei bellter gorau am y tymor yn yr amodau sych cynnar i hawlio'r fedal.

 

"Roedd yn deimlad da iawn cael cystadlu eto ar ôl cyfnod mor hir o gyfyngiadau symud a chanslo," meddai Duke. "Roedd y tri thafliad cyntaf yn sych ac yn braf. Yna, yn llythrennol ar ôl y rhaniad, daeth y glaw, felly doedd dim modd i mi wella.

 

"Mae dod i'm pencampwriaethau mawr cyntaf mewn dwy flynedd a gadael Pencampwriaethau Ewropeaidd WPA yng Ngwlad Pwyl gyda medal arian a phellter gorau’r tymor, yn enwedig wrth agosáu at y Gemau Paralympaidd yn Tokyo ymhen ychydig fisoedd, yn gadarnhaol dros ben. Mae mwy o waith i’w wneud bob amser, ond rwy'n hapus iawn a dweud y gwir, ac felly hefyd fy hyfforddwr."

 

Torrodd John Bridge ei amser gorau personol i ennill medal arian yn rownd derfynol 400m T47 mewn ymddangosiad cyntaf anhygoel i dîm hynaf Prydain Fawr. Gallai’r athletwr ifanc o Gaerffili fod wedi ennill wrth iddo gyrraedd y rhan olaf, ac roedd wrth ei fodd gyda'r ail safle ac amser ardderchog o 50.75.

 

"Dydw i ddim yn cofio llawer am dri chan metr cyntaf fy ras," cyfaddefodd John. "Cyn i'r ras ddechrau roeddwn wedi bwriadu cyrraedd tair eiliad ar hugain am y ddau gan metr cyntaf a dal hynny tan y diwedd. 

 

"Roeddwn i'n fwy ymwybodol o'r awyrgylch o'm cwmpas yn y can metr diwethaf ac yn ymwybodol iawn o'r ddau wrthwynebydd oedd ar fy sodlau. Pan wnes i groesi'r llinell roeddwn i'n meddwl fy mod wedi gorffen yn drydydd, ac ni sylweddolais fy mod wedi ennill y fedal arian tan i mi edrych i fyny ar y sgrin fawr. Ac ar ben hynny, fe wnes i hefyd chwalu fy amser personol gorau. Hon oedd fy mhencampwriaeth fawr gyntaf ac roeddwn yn hynod falch o’r cyfle i gynrychioli Prydain Fawr a chystadlu â chymaint o athletwyr anhygoel. Mae'n brofiad a wnaiff aros gyda mi am byth.”

 

Gwelwyd perfformiad gwych hefyd gan Harrison Walsh, wedi iddo ennill medal am ei berfformiad yn rownd derfynol Disgen F64. Torrodd cyn chwaraewr rygbi'r Gweilch ei bellter gorau personol blaenorol o 52.45 metr gyda thafliad gwych 54.85 metr, gan alluogi’r dyn o’r Mwmbwls i ennill medal efydd mewn cystadleuaeth anhygoel.

 

“Dydw i ddim yn siŵr beth i’w wneud a dweud y gwir, mae gennyf gymaint o emosiynau ar hyn o bryd,” meddai Harrison.

 

“Roeddwn i’n nerfus cyn cychwyn, ond mae hynny'n beth da. Roeddwn bob amser yn nerfus cyn i mi chwarae gemau rygbi. Penderfynais bryd hynny nad oeddwn byth yn mynd i adael iddo effeithio ar fy mherfformiad a thalodd ar ei ganfed heddiw. Dwi mor falch achos mae hyn yn deimlad gwych.

 

"Fe wnes i roi'r ddisgen yn y cawell ar y tafliad cyntaf ac fe wnaeth hynny oedi'r gystadleuaeth am ddeng munud gan nad oedden nhw'n gallu ei gael i lawr! Roedd yn rhaid i mi gael trefn ar fy meddyliau eto wedyn. Ond yna ar fy nhrydydd tafliad fe daflais fy mhellter gorau. Roeddwn i'n gyson uwch na fy ngorau eleni, felly mae'n argoeli'n dda am weddill y tymor."

 

Symudodd Harri Jenkins, a aned yng Nghastell-nedd, i ddosbarth uwch i gystadlu yn y 100m T33/34, gan ennill medal efydd gydag amser gorau’r tymor o 18.64.

 

"Roeddwn i'n rasio mewn dosbarth uwch felly roeddwn i'n gwybod y byddai'n anodd, roeddwn i'n gwybod mai'r canlyniad gorau fwy na thebyg fyddai medal efydd ond dydych chi byth yn gwybod," meddai Harri. "Roeddwn i'n dod yma i gael fy hun yn ôl yn y meddylfryd o fod mewn pencampwriaethau mawr.

"Wnes i ddim perfformio'r ras honno'n dda iawn ond, mae'n iawn, dyma fy ras fawr gyntaf ers mis Tachwedd 2019. Mae gennyf lawer i’w ddysgu o’r ras hon. Roedd llais yn fy mhen yn mynnu nad oeddwn yn gwthio fy hun yn ddigon da. Mae angen i mi dawelu. Mae angen i mi weithio ar fy nhaith bontio a manteisio ar y llif gwthio hwnnw y gwn y gallaf ei wneud."

Roedd Olivia Breen wrth ei bodd yn ennill medal efydd yn rownd derfynol Naid Hir T38 – 4.94 metr gorau’r tymor yn ei chweched naid a'i naid olaf gan sicrhau medal haeddiannol iawn iddi. 

 

Hefyd, gorffennodd yr athletwr sydd wedi ennill dwy fedal aur yng Ngemau'r Gymanwlad yn bedwerydd yn rownd derfynol 100m T38, gan sicrhau amser gorau personol o 13.01 a cholli cyfle i ennill medal o ddim ond trwch blewyn.

 

“Roeddwn i ychydig yn emosiynol ar ôl y rownd derfynol can metr, ond rwy'n hapus iawn fy mod wedi cael medal yn y naid hir," meddai Olivia.

 

"Roedd y cyfan yn dibynnu ar fy naid olaf ac roeddwn i'n meddwl i mi fy hun 'tyrd yn dy flaen, dos amdani, meddylia am yr holl waith rwyt ti wedi'i wneud a tharo'r bwrdd.' Roedd yn eithaf anodd gan fod y gwynt yn newid o hyd, un funud roedd yn wynt blaen a'r munud nesaf roedd yn dalwynt. Rwy'n hapus iawn i mi wneud popeth yn iawn ar fy ymgais olaf.”

 

Roedd Rhys Jones yn ôl yn cynrychioli Prydain Fawr am y tro cyntaf ers tair blynedd a gwnaeth ei orau glas yn rownd derfynol 100m T37, ond ni lwyddodd i ennill medal o drwch blewyn o 0.24, a gorffennodd yn bedwerydd agos iawn gydag amser o 12.16.

 

“Roeddwn i'n teimlo bod fy ras wedi mynd yn dda, roedd y tywydd yn braf ac yn gynnes ac roedd popeth i'w weld yn mynd yn iawn," meddai Rhys. 

 

"Mae pedwerydd ym Mhencampwriaeth Ewrop yn hollol anhygoel, yn enwedig pan ydych chi’n ystyried y flwyddyn yr ydym wedi'i chael. Rwy'n gadael y rownd derfynol can metr gyda llawer o'm hamcanion wedi'u cyflawni ac mae'r cyfan wedi bod yn brofiad dysgu cadarnhaol iawn. Gobeithio y gallaf nawr fanteisio ar y siom o beidio â chael medal yn rownd derfynol y ras dau gan metr a mynd amdani – bydd yn rhaid i mi wneud fy ngorau glas!"

 

A dyna'n union a wnaeth y dyn o Gwm Clydach, wrth iddo osod amser gorau’r tymor o 24.22 yn rownd derfynol 200m T37 i ddod yn bumed mewn ras wych.

 

"Ar ôl cyfnod mor hir heb gystadlu, roedd yn wych gweld athletwyr o Gymru yng Ngwlad Pwyl yn amddiffyn teitlau, yn sicrhau goreuon personol ac i rai dyma oedd eu perfformiad cyntaf a'u medal gyntaf mewn gemau mawr," meddai Gemma Cutter, Uwch Swyddog Llwybr Perfformiad Chwaraeon Anabledd Cymru.

 

“Llongyfarchiadau i'r athletwyr ar Bencampwriaeth Athletau Ewropeaidd hynod lwyddiannus.”

 

 

Athletwyr Cymru – Canlyniadau Pencampwriaethau Ewropeaidd Para Athletau'r Byd:

 

Aled Davies

Taflu Pwysau F63: Aur (7fed teitl Ewropeaidd)

 

Kyron Duke

Taflu Pwysau F41: Arian (GT)

 

John Bridge

400m T47: Arian (GP)

 

Harrison Walsh

Taflu Disgen F64: Efydd (GP)

 

Harri Jenkins

100m T33: Efydd (GT)

 

Olivia Breen

Naid Hir T38: Efydd

100m T38: 4ydd

 

Rhys Jones

100m T37: 4ydd

200m T37: 5ed (GT)

 

 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Paul Evans, Swyddog Cyfathrebu Chwaraeon Anabledd Cymru, ar: paul@lloydbell.co.uk / 07710 743167

Back

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Twitter

Don’t forget to book onto the wheelchair tennis taster sessions that are happening next weekend - last day for book… https://t.co/BkLIPnMCCf


RT Learn more about 3×3 Wheelchair Basketball with @_IWBF's webinars this week 🏀 Tomorrow (29 Oct), 7am-8am (BST) 💻 F… https://t.co/MpcusHiojc


RT Workshop on @sportwales 'introduction to Crowdfunding' 🔴How crowdfunding works 🔴Sport Wales extra funding and how… https://t.co/PgbWQieJBO


📣 Registering for insport Series: Education / Cofrestru ar gyfer Cyfres insport: Addysg! Register your school here… https://t.co/WvHsedMpO7