24th Jun 2021

Cymdeithas Chwaraeon Cymru ar gyfer Pobl ag Anabledd Dysgu Briff datblygu strategaeth

Cymdeithas Chwaraeon Cymru ar gyfer Pobl ag Anabledd Dysgu

Briff datblygu strategaeth

 

Mae Cymdeithas Chwaraeon Cymru ar gyfer Pobl ag Anabledd Dysgu (WSA PLD) yn chwilio am ymgynghorydd neu wasanaeth ymgynghori i gefnogi a chyfarwyddo’r broses o ddatblygu ei strategaeth a fydd yn diffinio ffocws y sefydliad tan 2029.  

 

Mae'r dogfennau canlynol ar gael i gefnogi datblygiad y strategaeth hon:

 • Strategaeth WSAPLD 
 • Dogfennau Llywodraethu WSAPLD
 • Cymdeithas Chwaraeon y DU ar gyfer Strategaeth Pobl ag Anabledd Dysgu 
 • Strategaeth Virtus
 • Strategaeth Gemau Olympaidd Arbennig Prydain Fawr (sy'n mynd allan ac yn datblygu)
 • Gweledigaeth Gemau Olympaidd Arbennig Cymru
 • Strategaeth a Theori Newid Chwaraeon Anabledd Cymru
 • Gweledigaeth ar gyfer chwaraeon yng Nghymru
 • Strategaeth Chwaraeon Cymru
 • Model Ariannu Chwaraeon Cymru
 • Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 (Canllawiau Statudol)

 

 

Gwybodaeth am Gymdeithas Chwaraeon Cymru ar gyfer Pobl ag Anabledd Dysgu

Mae Cymdeithas Chwaraeon Cymru ar gyfer Pobl ag Anableddau Dysgu yn sefydliad elusennol sy'n darparu cyfleoedd chwaraeon i bobl ledled Cymru ar lefel leol, genedlaethol a rhyngwladol.  Yn Rhanbarth y De rydym yn cynnal galâu nofio a digwyddiadau athletau bob blwyddyn sy'n darparu ar gyfer plant rhwng 10 oed ac oedolyn cyhyd ag y dymunant gymryd rhan. Mae Rhanbarth y Gogledd yn cynnal amryw o ddigwyddiadau chwaraeon hwyliog o fewn y system ysgolion. Rydym yn gymwys i gael cyllid gan y Cyngor Chwaraeon ar gyfer ein hathletwyr elitaidd ond rydym yn dibynnu'n drwm ar roddion a chodi arian i dalu ein costau ar lefel leol a chenedlaethol. Mae ein holl swyddogion a'n pwyllgorau yn wirfoddol ac yn rhoi o'u hamser rhydd.

 

Sefydlwyd WSAPLD yn 1981 pan nodwyd nad oedd corff 'Chwaraeon' yng Nghymru a oedd yn darparu'n benodol ar gyfer pobl ag anableddau dysgu.

 

Sefydlwyd WSAPLD a chynhaliwyd ei Gemau Cenedlaethol cyntaf yn 1982.

 

Trefn y Gymdeithas Genedlaethol

 

Rhannwyd y Gymdeithas Genedlaethol yn wreiddiol yn dri rhanbarth o Gymru:

 • Gogledd Cymru
 • De Cymru
 • Canolbarth a Gorllewin Cymru (Nid yw Canolbarth a Gorllewin Cymru bellach yn rhan o'r Sefydliad Cenedlaethol, maent wedi dewis trefnu eu digwyddiadau eu hunain ar wahân).

 

Mae gan bob Rhanbarth ei Bwyllgor ei hun sy'n gyfrifol am gynnal a threfnu digwyddiadau.

 

Mae'r Pwyllgor Cenedlaethol, sy'n cynnwys cynrychiolwyr o'r Pwyllgorau Rhanbarthol, yn cyfarfod deirgwaith y flwyddyn.

 

Am ragor o wybodaeth ewch i: http://www.wsapld.org.uk/home


Cefndir i’r briff

Mae gweithgarwch corfforol (gan gynnwys chwaraeon) ar gyfer pobl â nam deallusol/anabledd dysgu yn eang, gan gynnwys sbectrwm o gyfle cynhwysol yng Nghymru.  Mae hyn yn amrywio o weithgarwch agored (lle mae pobl â nam deallusol/anabledd dysgu yn cymryd rhan ac yn cystadlu ochr yn ochr â phobl nad ydynt yn anabl), i weithgarwch penodol (lle darperir cyfranogiad a chyfle cystadleuol ar gyfer pobl â nam deallusol/anabledd dysgu yn unig).  Prif ddarparwyr y cyfle penodol yng Nghymru yw 

 • Gemau Olympaidd Arbennig Cymru
 • Clybiau a sesiynau (ar y cyd â naill ai eu Corff Rheoli Cenedlaethol (CRhC) neu Swyddogion Datblygu Chwaraeon Anabledd Cymru (DSWDO) (mae gan bob Awdurdod Lleol DSWDO))
 • Digwyddiadau WSAPLD (darpariaeth mewngyrsiol ac allgyrsiol)   

Mae sefydliadau eraill fel Mencap, Leonard Cheshire, Anabledd Dysgu Cymru, Clybiau Gateway, ac ati hefyd yn darparu gweithgareddau corfforol a sesiynau chwaraeon i raddau mwy neu lai ledled Cymru.

 

Er mwyn gwella'r llwybr gweithgarwch corfforol (gan gynnwys chwaraeon) i bobl â nam deallusol/anabledd dysgu mae'n bwysig sicrhau’r canlynol 

a)     Nodi'n glir yr hyn y mae pob sefydliad yn ei ddarparu i bobl â nam deallusol/anabledd dysgu, ac felly lle mae'r gorgyffwrdd a'r bylchau

b)    Cyfathrebu'n effeithiol â phobl â nam deallusol/anabledd dysgu yng Nghymru beth yw'r cyfleoedd, a ble a sut y gallant ddilyn y llwybr i gael mynediad i'r cyfle cywir ar yr adeg gywir

c)     Cydgysylltu'r partneriaid allweddol sy'n ymwneud â darparu'r llwybr y maent yn gweithio gyda'i gilydd i rannu adnoddau, galluogi cyfle o ansawdd uchel, a chefnogi pobl â nam deallusol/anabledd dysgu i gyflawni eu potensial (drwy gydol y lefelau)

 

Un o ofynion Erthyglau Cymdeithas Chwaraeon y DU (UKSA) yw bod cynrychiolaeth o sefydliad a enwebwyd yn briodol yng Nghymru (yn ogystal â Chwaraeon Anabledd Cymru) yng nghyfarfodydd Bwrdd a chyfarfodydd pwyllgor UKSA.  Ar hyn o bryd, nid yw Cymdeithas Chwaraeon Cymru ar gyfer Pobl ag Anabledd Dysgu yn cael ei chynrychioli ar Fwrdd UKSA ac nid yw wedi'i chynrychioli ers amser maith. 

 

Yn yr adolygiad o Strategaeth, sy'n ganolog i'r briff hwn, bydd angen ystyried hefyd y sefydliad yng Nghymru a fydd yn gweithredu fel cynrychiolydd enwebedig (ochr yn ochr â Chwaraeon Anabledd Cymru) ar Fwrdd UKSA er mwyn cyflawni ei amcanion orau.

 

 

Y Briff

Mae tair elfen i'r gwaith ymgynghori hwn:

1)    Nodi strategaeth ar gyfer WSAPLD sy'n galluogi i'r llwybr i bobl â nam deallusol/anabledd dysgu gael ei symleiddio a'i wneud yn ddi-dor ac ymestyn y gwaith y mae gwirfoddolwyr o fewn WSAPLD wedi gweithio i'w gyflawni; a sicrhau ei fod yn cyd-fynd â strategaethau rhanddeiliaid allweddol.

2)    a) Datblygu Cylch Gorchwyl (gan gynnwys diben, gweledigaeth, gwerthoedd a blaenoriaethau), disgrifiadau rôl ar gyfer unigolion allweddol, dynodi aelodaeth gynrychioliadol, a chynllun cyfathrebu ar gyfer y Gynghrair Chwaraeon Nam Deallusol yng Nghymru, 

 

a fydd wedyn yn galluogi'r canlynol...

 

2)    b)  ... dwyn ynghyd randdeiliaid allweddol yng Nghymru (a'u rhiant-sefydliadau yn y DU lle y bo'n briodol) i ffurfio'r 'Gynghrair' a fydd yn cynrychioli buddiannau cyfranogwyr a chystadleuwyr â nam deallusol/anabledd dysgu i ddylanwadu ar newid a sicrhau cynrychiolaeth o Gymru mewn timau ac o fewn sefydliadau.

 


Cam 1:

 • Adolygiad o gyd-destun presennol gweithgarwch corfforol (gan gynnwys chwaraeon) ar gyfer pobl â nam deallusol/anabledd dysgu a nodi map darpariaeth drafft a chymryd rhan mewn ymgynghoriad â phartneriaid allweddol i WSAPLD, gan gynnwys 
  • Cymdeithas Chwaraeon y DU ar gyfer Pobl ag Anabledd Dysgu
  • Gemau Olympaidd Arbennig Prydain Fawr a Gemau Olympaidd Arbennig Cymru
  • Chwaraeon Anabledd Cymru
  • Chwaraeon Cymru
  • Anableddau Dysgu Cymru
  • Mencap Cymru
  • Leonard Cheshire Cymru
  • Ac eraill i'w diffinio drwy gydol y broses fel y bo'n briodol
 • Dylid defnyddio hyn hefyd fel cyfle i ddechrau'r gwaith ar gyfer Cam 3a a 3b.

 

Cam 2:

 • Nodi Strategaeth WSAPLD, a ddylai hefyd adolygu:
  • Hunaniaeth, enw a brand (os yw'n berthnasol)
  • Gweledigaeth
  • Cenhadaeth
  • Gwerthoedd ac ymddygiad
  • Blaenoriaethau ac Uchelgeisiau Strategol
  • Mesurau llwyddiant

 

Cam 3a:

 • Datblygu Cylch Gorchwyl, a dogfennau cysylltiedig sy'n ofynnol ar gyfer ffurfio'r Gynghrair, gan gynnwys disgrifiadau rôl ar gyfer unigolion allweddol (Cadeirydd, Is-gadeirydd, Ysgrifennydd, Trysorydd), mapio rolau pob cymdeithas rhanddeiliaid, polisïau craidd, dyluniad aelodaeth, cynllunio olyniaeth ac enwebiadau, a chynllun cyfathrebu.
 • Argymhellion ynghylch cynrychiolaeth yn y dyfodol i strwythurau llywodraethu Chwaraeon Anabledd Cymru a Chymdeithas Chwaraeon y DU 

 

Cam 3b:

 • Sefydlu'r Gynghrair drwy benodi unigolion i'r rolau allweddol (darperir cymorth ar gyfer hyn gan Chwaraeon Anabledd Cymru)

 

Datganiad o ddiddordeb

Dylai'r Datganiad gynnwys yr wybodaeth ganlynol:

 • Gwybodaeth am yr ymgynghorydd/cwmni
 • Trosolwg o brofiad yr ymgynghorwyr/cwmnïau gyda gwaith tebyg, ac yn enwedig o weithio gyda chymunedau pobl â nam deallusol/anabledd dysgu
 • Nodi'r broses a/neu fethodolegau y bydd yr ymgynghorydd/cwmni yn eu defnyddio i gyflawni'r amserlenni a nodir isod
 • Dadansoddiad o'r costau sy'n gysylltiedig â phob cam o ddatblygu'r strategaeth
 • Amlinelliad o unrhyw werth ychwanegol y gall yr ymgynghorydd/cwmni ei gyflwyno i'r prosiect
 • Dau eirda gan gyswllt cleientiaid gyda chaniatâd i Gymdeithas Chwaraeon Cymru ar gyfer Pobl ag Anabledd Dysgu/Chwaraeon Anabledd Cymru gysylltu cyn i'r ymgynghorydd gael cynnig y contract

 


Cyflwyno Datganiad o Ddiddordeb:

I drafod y briff yn fanylach, cysylltwch â:  

David Jenkins yn head@ysgoltycoch.co.uk neu 07764 221772

 

Anfonwch eich datganiad o ddiddordeb yn y briff i: office@disabilitysportwales.com

 

Cyflwyno dyfynbris: Dydd Llun 19 Gorffennaf 2021, 12pm, 17.00

 

Os bydd eich Datganiad o Ddiddordeb yn llwyddiannus, cewch wybod bod y contract wedi'i ddyfarnu erbyn dydd Llun 26 Gorffennaf 2021.

 

Cyllideb:

Mae gan Gymdeithas Chwaraeon Cymru ar gyfer Pobl â Nam Deallusol gyllideb o £10,000 ar gyfer y gwaith hwn

 

Amserlenni:

Cwblhau Cam 1: 30 Awst 2021

Cwblhau Cam 2:  20 Medi 2021

Cwblhau Cam 3a:  3 Hydref 2021

Cwblhau Cam 3b:  1 Tachwedd 2021

Back

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Twitter

Congratulations/Llongyfarchiadau @Philippratt11 👏🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏀 https://t.co/LZY0No9L1j


RT It's your last opportunity this year to enjoy our FREE Engaging Wheelchair Participants in Sport Course! Next week… https://t.co/FOKvceoDO3


Have you signed up to tomorrow's webinars yet? #IDPWD💜 Not all impairments are visible: 👉 https://t.co/bw7uqDKnUo… https://t.co/LUOym7PvRX


RT Braf oedd mentora Llysgenhadon @Ysgol_Llannon heddiw. Y drydedd genhedlaeth i’r teulu Jones. Da iawn chi. A wonde… https://t.co/azEvA44hTg