27th Oct 2021

Gorau’r byd i ddisgyn ar Abertawe ar gyfer Cyfres Para Triathlon y Byd

Gorau’r byd i ddisgyn ar Abertawe ar gyfer Cyfres Para Triathlon y Byd

 

Cyhoeddwyd Abertawe fel y ddinas letyol ar gyfer digwyddiad Cyfres Para Triathlon y Byd annibynnol cyntaf erioed Prydain a bydd yn gweld paratriathletwyr gorau'r byd yn mynd i dde Cymru ddydd Sadwrn 6 Awst 2022.

 

Y flwyddyn nesaf bydd Abertawe yn cynnal digwyddiad Cyfres Para Triathlon y Byd annibynnol am y tro cyntaf, gydag athletwyr yn dychwelyd i'r ddinas drwodd i Gemau Paralympaidd Paris 2024. Bydd y digwyddiad yn cael ei gyflwyno gan Triathlon Prydain mewn cydweithrediad â Chwaraeon y DU, Triathlon y Byd, Triathlon Cymru, Llywodraeth Cymru a Chyngor Dinas Abertawe yn yr hyn fydd y cyntaf i'r corff llywodraethu cenedlaethol.

 

Eleni cynhaliodd Leeds ras Para Series ym Mhrydain am y tro cyntaf fel rhan o Cyfres Triathlon y Byd AJ Bell 2021, gyda 2022 yn gweld Doc Tywysog Cymru yn croesawu triathletwyr anabl o bob lefel ar gyfer Gŵyl Para Sport a fydd yn cynnwys Cam Cyfres Para Triathlon y Byd yn gweithredu fel pwynt sefyll allan y dydd.

 

Yn Tokyo 2020 dychwelodd paratriathletwyr Prydain gyda medal o bob lliw ac mae disgwyl i’r athletwyr Prydeinig a ledled y byd o Tokyo gymryd rhan yn y digwyddiad yr haf nesaf.

 

Ochr yn ochr â'r gweithredu elitaidd a llwybr bydd hefyd rasys cyfranogi paratriathlon a thriathlon agored a gweithgareddau chwaraeon anabledd ar gyfer nifer o bara chwaraeon, gan roi cyfle i unrhyw un a phawb gymryd rhan yn ystod y dydd.

 

Bydd Triathlon Cymru yn arwain a cyflwyno rhaglenni cynhwysol trwy gydol a thu hwnt i'r tair blynedd, i godi ymwybyddiaeth gyda phlant, pobl ifanc a chefnogi'r rhai sy'n ceisio harneisio buddion cymdeithasol ac iechyd ein chwaraeon.

 

Bydd yr Ŵyl Para Sport ehangach yn gweld cyrff llywodraethu chwaraeon yn gweithio ar y cyd â'r awdurdod lleol, sefydliadau masnachol a chymdeithasol, gyda'r nod o sicrhau etifeddiaeth gynaliadwy wrth i benwythnos Abertawe ddod yn gatalydd ar gyfer cynnydd cyffrous mewn cyfleoedd cynhwysol.

 

Mae’r cynllun aml-flwyddyn ar gyfer creu canolbwynt paratriathlon a phara chwaraeon yn Abertawe yn rhan o strategaeth digwyddiadau mawr newydd Triathlon Prydain. Mae'r strategaeth newydd yn rhedeg drwodd i Gemau Olympaidd a Pharalympaidd Paris 2024 ac yn cefnogi datblygiad athletwyr ar y Rhaglen o'r radd flaenaf a darparu digwyddiadau ledled Prydain.

 

Fel rhan o'r strategaeth, mae Triathlon Prydain yn ymrwymo i gynnal digwyddiadau Pencampwriaeth Triathlon y Byd a Para Series i ddod â thriathletwyr a pharatriathletwyr gorau'r byd i Brydain a darparu digwyddiadau cartref i athletwyr o Brydain. Mae yna ymrwymiad hefyd i dyfu digwyddiadau llwybr domestig i gefnogi athletwyr y dyfodol.

 

Dywedodd Andy Salmon, Prif Swyddog Gweithredol Triathlon Prydain: “Rwy’n falch iawn ein bod yn gallu gwneud y cyhoeddiad hwn ochr yn ochr â’n partneriaid i ddod â ras ar Gyfres Para Triathlon y Byd i Brydain am y tair blynedd nesaf.

“Roedd yr haf hwn yn un arloesol i ni wrth i ni gynnal ras Cyfres Para Triathlon y Byd am y tro cyntaf. Mae gallu cyflwyno ras paratriathlon elitaidd ar y lefel honno o 2022 a'i chyfuno â chyfleoedd chwaraeon anabledd i bawb wedi bod yn uchelgais hirsefydlog i'r holl bartneriaid a rhanddeiliaid, ac rwy'n gyffrous iawn ein bod bellach yn gallu gwneud iddo ddigwydd.

“Dangosodd paratriathletwyr Prydain bopeth sydd orau gyda’r gamp yn Tokyo yr haf hwn. Gwelsom gymaint gydag athletwyr yn goresgyn adfyd, yn brwydro yn ôl o siom, yn dangos cyfeillgarwch gwych a pherfformiadau arobryn medalau. Bydd y digwyddiad newydd hwn yn Abertawe yn gyfle gwych i'r athletwyr hyn rasio ar bridd cartref hyd at y Gemau nesaf. ”

 

Dywedodd Esther Britten, Pennaeth Digwyddiadau Mawr Chwaraeon y DU: “Un o’r rhesymau rydym yn buddsoddi cyllid y Loteri Genedlaethol mewn digwyddiadau mawr yw i creu eiliadau chwaraeon anghyffredin. Rydym yn sicr o weld hyn yn Abertawe fis Awst nesaf wrth i’r torfeydd godi calon Paralympiaid yn cystadlu yn y digwyddiad fel rhan o’u taith i Baris 2024. ”

 

Dywedodd Prif Swyddog Gweithredol Triathlon Cymru, Beverley Lewis: “Bydd digwyddiad Cyfres Para Triathlon y Byd yn Abertawe yn galluogi Triathlon Cymru i ddatblygu Rhaglen Etifeddiaeth helaeth, gan weithio ochr yn ochr â Chwaraeon Anabledd Cymru, i sicrhau bod triathlon yn dod yn gamp gynhwysol ledled Cymru. Rydym wedi ein cyffroi gan y gobaith o weithio ar y cyd i wneud gwahaniaeth i bobl Cymru ac i ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf. ”

 

Dywedodd Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, Dawn Bowden: “Rwy’n falch iawn ein bod yn gallu cefnogi Triathlon Prydain i ddod â’r digwyddiad hwn i Abertawe ac y bydd y ddinas unwaith eto, yn cael cyfle i arddangos ei harbenigedd wrth gynnal digwyddiad para chwaraeon mawr - yn dilyn ymlaen o gynnal llwyddiannus Pencampwriaeth Ewropeaidd Athletau IPC 2014. Mae hyn yn ailddatgan ein hymrwymiad i ddatblygu chwaraeon anabledd gyda'r digwyddiad a'r ŵyl parasport yn darparu llwyfan pellach i hyrwyddo cyfleoedd chwaraeon i bobl anabl. Mae'r digwyddiad hefyd yn gwneud y gorau o leoliad gwych glannau'r ddinas - ac edrychwn ymlaen at groesawu'r athletwyr i Gymru ac Abertawe flwyddyn nesaf. ”

 

Dywedodd arweinydd Cyngor Abertawe, Rob Stewart: “Bydd y ras Para Cyfres Triathlon y Byd hon yn ategu portffolio digwyddiadau o ansawdd uchel sy’n ehangu o hyd yn Abertawe, gan gynnwys 10k blynyddol Bae Abertawe Abertawe, Hanner Marathon Abertawe a’r nifer o Triathlonau, Duathlons ac Ultras sy’n digwydd trwy gydol y flwyddyn.

“Rydym yn falch o'n rhaglen ddigwyddiadau flynyddol sydd hefyd yn cynnwys Sioe Awyr flynyddol Cymru a nifer o gyngherddau mawr ym Mharc Singleton.

“Mae digwyddiadau fel y rhain yn cefnogi adfywiad y ddinas, yn cyfrannu at dwf yr economi leol ac yn codi proffil Abertawe a Chymru - gan atgyfnerthu statws Abertawe fel man lle mae pobl eisiau byw, gweithio, astudio a mwynhau amser rhydd o ansawdd.

“Rydym yn falch iawn o fod y ddinas gyntaf i gynnal y digwyddiad Cyfres Para Triathlon y Byd annibynnol cyntaf erioed ac rydym yn falch ein bod wedi gallu gweithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, Triathlon Prydain, Triathlon Cymru a chwaraeon y DU i ddod ag ef i Abertawe .

“Mae 2022 yn addo bod yn haf o ddigwyddiadau gwych ac edrychwn ymlaen at estyn croeso cynnes i Gyfres Para Triathlon y Byd - trefnwyr, cystadleuwyr, ffrindiau, teulu a chefnogwyr. Mae hefyd yn wych y byddwn yn cynnal y digwyddiad hyd at Gemau Paralympaidd Paris 2024 ”.

Back

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Twitter

Congratulations/Llongyfarchiadau @Philippratt11 👏🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏀 https://t.co/LZY0No9L1j


RT It's your last opportunity this year to enjoy our FREE Engaging Wheelchair Participants in Sport Course! Next week… https://t.co/FOKvceoDO3


Have you signed up to tomorrow's webinars yet? #IDPWD💜 Not all impairments are visible: 👉 https://t.co/bw7uqDKnUo… https://t.co/LUOym7PvRX


RT Braf oedd mentora Llysgenhadon @Ysgol_Llannon heddiw. Y drydedd genhedlaeth i’r teulu Jones. Da iawn chi. A wonde… https://t.co/azEvA44hTg