News

Our Member Organisations

Cymdeithas Cymru O Foeleyr Sydd  Nam  Ar Y Golwg


Ffurfiwyd Cymdeithas Cymru o Fowlwyr sydd â Nam ar y Golwg, sydd â chwe chlwb yn aelod ohoni, i hybu, annog a threfnu cyfleoedd bowlio i bobl sydd â nam ar y golwg yng Nghymru.

Mae’r chwe chlwb sy’n aelod ohoni wedi’u lleoli yng Nghasnewydd, y Coed-duon, Caerdydd, y Barri, Abertawe ac Aberdaugleddau. Gwaetha’r modd, nid oes gan y Gymdeithas unrhyw glybiau’n aelodau ohoni yng Nghanolbarth na Gogledd Cymru ar hyn o bryd. Os oes gan unrhyw berson sydd â nam ar y golwg sy’n byw yn yr ardaloedd hynny ddiddordeb mewn bowlio, cysylltwch ar unrhyw un o’r rhifau isod i weld a oes posib i’r Gymdeithas helpu mewn unrhyw ffordd.

Mae’r rhan fwyaf o’r clybiau’n chwarae yn yr awyr agored yn ystod yr haf ac o dan do yn ystod y gaeaf. Maent yn cystadlu yn erbyn clybiau eraill mewn cystadlaethau gwahoddiad a gemau cyfeillgar. Ceir hefyd gyfleoedd i gystadlu ym mhencampwriaethau Cymru a’r DU a hyd yn oed Gemau’r Gymanwlad a phencampwriaethau’r Byd, ond mae’r clybiau hefyd yn falch o groesawu bowlwyr sydd ond eisiau mwynhau gêm gymdeithasol, braf o fowlio.

Os oes gennych chi nam ar y golwg ond eto’n rhesymol egnïol ac yn chwilio am gamp i’w chwarae, efallai mai bowlio yw’r gêm i chi – rhowch gynnig arni! Fe gewch chi groeso cynnes yn y clybiau a chyfarwyddyd yn rhad ac am ddim os nad ydych chi wedi chwarae o’r blaen.                                             

Os ydych chi’n bowlio eisoes ond yn cael problemau gyda’ch llygaid, cofiwch nad yw cymryd rhan mewn bowlio i rai sydd â nam ar y golwg yn eich eithrio chi rhag dal ati i chwarae mewn tîm i chwaraewyr sy’n gweld. Yr unig addasiad ar gyfer bowlwyr â nam ar y golwg yw llinyn gwyn i lawr canol y rinc ac mae llawer o’n bowlwyr sydd â nam ar y golwg yn chwarae i dimau o bobl sy’n gweld ac yn eu herbyn.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cael rhagor o wybodaeth am fowlio i bobl sydd â nam ar y golwg, neu’r clwb yn eich ardal chi, cysylltwch ag unrhyw un o’r canlynol:  

 

Sheila Kinch Tel 02920 400897


 Cymdeithas Chwaraeon Cymru ar gyfer Pobl ag Anableddau Dysgu:

Sefydlwyd y Gymdeithas hon yn 1981 i gynnig cyfleoedd i bobl ag anawsterau dysgu o bob gallu gymryd rhan mewn chwaraeon cystadleuol o dan gyfarwyddyd. Mae’r gymdeithas yn croesawu aelodau newydd. Mae’n mwynhau cyswllt agos â Ffederasiwn Chwaraeon Anabledd Cymru ac mae wedi’i threfnu’n brif ranbarthau. Prif ddigwyddiad y Gymdeithas yw Gemau Arbennig Cymru a gynhelir bob blwyddyn dros gyfnod o 4 diwrnod, bob yn ail gan y ddau Ranbarth. Mae’r cystadlu’n seiliedig ar system fandio sy’n sicrhau cystadlaethau teg i bawb.                                                     

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

www.wsapld.org.uk

Cymdeithas Chwaraeon Pobl Fyddar Cymru

More information to follow 

Cymdeithas Chwaraeon Paraplegig a Thetraplegig Cymru             

Dyma sefydliad sy’n elusen gofrestredig a chafodd ei ffurfio yn 1960 yn Uned Anafiadau Sbinol Ysbyty Rookwood yng Nghaerdydd.      

Mae’r Gymdeithas yn gweithio i alluogi i bobl ag anafiadau sbinol fyw eu bywydau drwy chwaraeon. Ar hyn o bryd mae’r Gymdeithas yn cyllido Tennis, Tennis Bwrdd, Codi Pŵer a Bowlio i bobl mewn cadair olwyn.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â: 02920 334923

 

Should any of our member organsisations wish to register a complaint please refer to the attached Complaints Policy Member_Complaints_Policy_2017.docx

 

 


There are currently no Case Studies to display.

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Twitter

📣 NEW RESOURCES: ATHLETICS Please check in and access the resources here: https://t.co/OUJQlFuLYG 📣 NEWYDD HEDDIW:… https://t.co/J7z4l0UyaO


RT Are you a teacher, coach or sports student striving to adapt your sports session for wheelchair participants? Then… https://t.co/AbicojZryJ


📣 UK Boccia Online Learning Opportunities - all info below! Sign up here: https://t.co/pJ4HBmjPH9 @BocciaUKhttps://t.co/eSShJdyGry


RT Last week we launched our #GetOutGetActive learning resources sharing the What? How? Who? And What next of GOGA? Wi… https://t.co/fDmzwbz0f8