News

Year in Review 2021

Adolygiad o 2021: Nodiadau gan y Cadeirydd

 

Fe wnaethom ddechrau 2021 gyda chwmwl llwyd y pandemig yn drwm uwch ein pen a chyfnod clo oedd yn ein cadw ar wahân i eraill, heblaw am gysylltiadau rhithwir (i'r rhai ohonom oedd yn ddigon ffodus i'w cael). Roedd gweithgarwch corfforol yn ffynnu i lawer o bobl, ac roedd eithriadau yn y rheoliadau’n caniatáu teithio i'r rhai heb fannau hygyrch ar garreg eu drws. Roedd hyn i gyd yn gadarnhaol, ond roedd ein gwybodaeth yn dweud wrthym bod 70% o bobl anabl (a ymatebodd i'n harolwg) yn gwneud llai o ymarfer corff yn ystod y pandemig na chyn iddo ddechrau. Mewn pandemig oedd yn cael effaith anghymesur ar bobl anabl, roedd yn ddarlun llwm ym maes gweithgarwch corfforol (gan gynnwys chwaraeon) hefyd. 

Ond mae angen i ni allu gweld llinyn arian y cwmwl yma, felly gyda chefnogaeth ein partneriaid, Spar ac Admiral, a chyllidwyr, aethom ati i ddarparu gweithgareddau mewn cymaint o wahanol fformatau â phosib; a thrwy weithio ochr yn ochr â Llywodraeth Cymru, cefnogwyd athletwyr a oedd yn debygol o gael eu dewis ar gyfer y Gemau Paralympaidd neu Gymanwlad i barhau â'u hyfforddiant mewn swigen ddiogel oedd yn cael ei rheoli’n llym. Fe wellodd pethau yn ystod y flwyddyn a chafwyd llwyddiannau arwyddocaol a dysgu er mwyn i ni symud ymlaen.

 

Get Out Get Active logo

Fe wnaeth y rhaglen Codi Allan, Bod yn Egnïol ddarparu calendr o sesiynau gweithgarwch a chwaraeon rhithwir, a gynhaliwyd gan hyfforddwyr a oedd yn cyflwyno’n gynhwysol.

 

insport Series sponsored by SPAR UK

Denodd digwyddiadau cyfres insport rithwir Spar, drwy borthol dyfeisgar ochr yn ochr â chasgliad enfawr o adnoddau i gefnogi athrawon tuag at gwricwlwm newydd seiliedig ar lythrennedd corfforol, fwy na 470 o staff addysg cofrestredig, gyda 1,058 o blant / pobl ifanc yn elwa o’r sesiynau. Datblygwyd adnoddau mewn partneriaeth â CRhC Cymru a sefydliadau cysylltiedig ag insport CRhC neu insport 3ydd Sector.

 

Admiral Play Together

Wrth i'r ysgolion ddechrau mynd yn ôl, roedd rhai awdurdodau lleol yn caniatáu i dimau datblygu chwaraeon fynd i’r ysgolion a chyflwyno, a hwyluswyd sesiynau Admiral Play Together i 587 o blant (ers mis Mai 2021), gan feithrin eu hymwybyddiaeth o gynhwysiant a rhoi cyfle iddynt feddwl am chwarae gyda’i gilydd drwy gydol eu diwrnod ysgol a thu hwnt.   

.

 

 Tokyo 2020 Paralympic Games

Cynhaliwyd y Gemau Paralympaidd yn Tokyo y tu ôl i ddrysau caeedig a gwelwyd 21 o athletwyr (7 o Baralympiaid am y tro cyntaf) o Gymru yn teithio i gystadlu fel rhan o dîm Paralympaidd Prydain. Ar ôl 10 diwrnod syfrdanol fe ddaethant â 14 o fedalau adref (4 Aur, 3 Arian, a 7 Efydd) gan gystadlu mewn 12 o chwaraeon, a sylw ar y cyfryngau a ddaeth â llawer o'r digwyddiadau i'n cartrefi ni. 

 

Brightspace logo

Cyflwynwyd cyfleoedd addysg a hyfforddiant drwy 47 ystafell ddosbarth rithwir gan gyrraedd 564 o ddysgwyr; ac mae Amgylchedd Dysgu Rhithwir newydd ar gyfer Hyfforddiant Cynnwys Anabledd y DU yn cael ei ddefnyddio fel bod dysgu'n dod yn fwy hygyrch ac yn haws ei gyflwyno mewn partneriaeth â sefydliadau eraill.      

 

 National Youth Board Podcast

Parhaodd y Bwrdd Ieuenctid Cenedlaethol i ddarlledu ei bodlediad gwych #justask a newidiwyd y cyflwynydd o James Ledger (sbrintiwr T12 (athletau)) i Jack Wilson (chwaraewr badminton para SU5). Roedd pob un o'r 12 pennod yn rhoi sylw i bwnc gwahanol sy'n berthnasol i bobl ifanc drwy sgyrsiau â phobl ifanc anabl sy'n cymryd rhan drwy'r llwybr chwaraeon anabledd.

 

insport

Mae rhaglenni insport wedi parhau i wneud cynnydd gwych gyda phaneli rhithwir yn galluogi 10 sefydliad (2 gyda chyflwyniad Aur cychwynnol) i wneud cynnydd o un lefel i’r nesaf; mae hyn yn golygu bod:

27 CRhC yn gweithio gyda ni ar insport CRhC

7 sefydliad Trydydd Sector yn gweithio gyda ni ar insport 3ydd Sector

489 o glybiau ledled Cymru yn ymwneud ag insport Clwb a phob

un o’r 22 Awdurdod Lleol yn gweithio gydag insport Datblygu

 

 DSW Awards

a Gwobrau Rhithwir ym mis Ebrill yn dathlu popeth mae pobl wedi’i gyflawni, gyda John Harris yn cael ei gydnabod am ei gyflawniad oes mewn chwaraeon anabledd fel athletwr, ysbrydoliaeth ac eiriolwr dros gynhwysiant a chyfle.          

 

 

Felly, mewn blwyddyn o adfyd, mae rhai cyflawniadau anhygoel wedi parhau, straeon am ysbrydoliaeth ac effaith, a darparu cyfleoedd cynhwysol. Y flwyddyn nesaf, hyd yn oed o ystyried ein bod yn symud i gyfnod arall o ansicrwydd, bydd ein dysgu yn mynd â ni i 2022 gyda gwefan newydd, fwy hygyrch; darpariaeth ddysgu rhithwir a fydd o fudd i bob partner; a Gemau Paralympaidd y Gaeaf, Gemau'r Gymanwlad, a Gemau Olympaidd Pobl Fyddar; a gobeithio y byddwn yn gallu ychwanegu'r cyfleoedd wyneb yn wyneb yn ôl at yr ystod o gyfleoedd sy’n cael eu darparu gan bartneriaid. Ac mewn tirlun cymunedol sy'n newid yn gyson, byddwn yn gweithio gyda phartneriaid i fuddsoddi a chefnogi'n wahanol er mwyn cyflawni.

 

Mae un peth yn sicr, mae ymrwymiad ChAC i gefnogi’r sector a darparu cyfleoedd cynhwysol yn ddiwyro.

 

Gan ddymuno Nadolig hapus, iach a diogel i chi i gyd, ac edrychwn ymlaen at 2022 gwych.

 Gareth Thomas' signature

Gareth Thomas

Cadeirydd, ChAC

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Twitter

RT 'There are no limitations' Inspiring chat for @BBCSportWales with the impressive @StephenThomas99 as he looks to m… https://t.co/qpjq1Yzoer


Ben's in! Row with him!🚣🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 DSW and @WelshRowing are collaborating with EnduRow Challenge 2022 to bring you a… https://t.co/zquS0COk5z


RT Great to have 4 at our VI session today, 5 including Deni the guide dog! Join us Wednesdays 1:30-3:00pm at David L… https://t.co/YnT5mrcw0z


RT Loving the training and the progress, thank you @WelshAthletics for the input really enjoying the NDP @hawfchttps://t.co/3qNvxlERmi